Sørlandsbanen: Ny utredning om utbygging på strekningen Hokksund-Kongsberg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag mottatt Jernbaneverkets utredning om utvikling av jernbaneinfrastrukturen på Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg.

Kongsberg er Norges tredje største industriby og har et potensial for flere arbeidspendlere. Det er flere som pendler til byen enn fra den, og den tidligere bergstaden har et stort antall forretningsreisende. Det er særlig ønsket om å redusere reisetiden fra Kongsberg til Oslo-regionen og Oslo Lufthavn som har vært utgangspunktet for arbeidet. I dag tar det om lag 1 time og 15 minutter fra Kongsberg til Oslo med tog. Reisetiden kan komme ned på under én time gjennom utbygginger på strekningen.

Jernbaneverkets anbefaling

I utredningen har Jernbaneverket både vurdert utbedring av eksisterende trasé og bygging av ny trasé mellom Kongsberg og Hokksund. En kombinasjon av de to alternativene anbefales, der om lag halve strekningen blir nytt dobbeltspor og resten en utbygging langs dagens spor. Trasévalget åpner for å beholde dagens stasjoner på Darbu og Vestfossen. Konseptet vil redusere reisetiden på strekningen med om lag 9 minutter og gjør det samtidig mulig å etablere et lokaltogtilbud med halvtimesfrekvens mellom Oslo og Kongsberg, mot dagens tilbud med timesavganger. Kostnaden er beregnet til 8,3 milliarder 2016-kroner.

En samfunnsøkonomisk ulønnsom utbygging

Utredningen viser at utbyggingen er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Dersom den 66 kilometer lange Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia/Skorstøl bygges, reduseres lønnsomheten for utbygging mellom Hokksund og Kongsberg ytterligere. Det er derfor viktig å vurdere grenseflatene mellom de to prosjektene nærmere.

Videre prosess

Jernbaneverkets utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg er en oppfølging av konseptvalgutredningen om Buskerudpakke 2 med tilhørende ekstern kvalitetssikring, som ble overlevert Samferdselsdepartementet i henholdsvis oktober 2012 og mai 2014.

Utredningen om Hokksund-Kongsberg blir nå sendt på høring og vurdert i regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.

For flere opplysninger – se utredningen og andre relevante dokumenter hos Jernbaneverket