Svar på spørsmål om retur av asylsøkere til Afghanistan

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra representanten Karin Andersen (SV) om retur av asylsøkere til Afghanistan.

Skriftlig spørsmål nr. 289 (2016-2017).
Datert 24.11.16

 

Fra representanten Karin Andersen (SV) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Afghanistan er et fokusland for norsk bistand. Regjeringen skriver i Prop. 1 S (2016-2017) at «Hovedmålet for Norges samarbeid med Afghanistan er å bidra til stabilisering og utvikling av landet».

På hvilken måte mener ministeren at retur av asylsøkere til internflukt i Afghanistan støtter opp om målet om stabilisering og utvikling?

Utenriksministerens svar:
Norge har et grundig system for behandling av asylsøknader. Det er viktig at vi overholder våre internasjonale forpliktelser innen flyktningrett, humanitærrett og menneskerettigheter. Videre er det nødvendig at personer uten beskyttelsesbehov returnerer til hjemlandet. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som avgjør om en asylsøker har behov for beskyttelse. Vurderingen skjer på bakgrunn av søkerens anførsler og ut fra oppdatert landinformasjon om situasjonen i søkerens hjemland.

Det er ingen motsetning mellom målet om stabilisering og utvikling og en ansvarlig returpolitikk. Norge er en langsiktig partner for Afghanistan. Vårt bidrag til utvikling og stabilisering i landet er omfattende.

Afghanistan er på sin side forpliktet til å ta imot egne borgere. Dette temaet sto sentralt på den store giverlandskonferansen for Afghanistan i Brussel tidligere i høst. Det er bred enighet i Europa om at afghanere uten beskyttelsesbehov må returnere til hjemlandet.

Den afghanske regjeringen erkjenner fullt ut sitt ansvar for å ta tilbake personer uten beskyttelsesbehov. Norge og Afghanistan samarbeider derfor om retur av afghanske borgere som har fått avslag på sine søknader om asyl i Norge. Personer som returnerer til Afghanistan kan søke om økonomisk assistanse slik at de har et startgrunnlag når de er tilbake i hjemlandet. Vår støtteordning er blant de beste i Europa.

Til toppen