Svar på spørsmål om støtte til FN-prosessen mot atomvåpen

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra representanten Torstein Tvedt Solberg (Ap) om økonomisk støtte til FN-prosessen med et langsiktig mål om forbud mot atomvåpen.

Skriftlig spørsmål nr. 292 (2016-2017).
Datert 24.11.2016

Fra representanten Torstein Tvedt Solberg (Ap) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren sikre norsk økonomisk støtte til FN-prosessen med et langsiktig mål om forbud mot atomvåpen og til sivilsamfunnsengasjement og – involvering i denne prosessen?

Utenriksministerens svar:
For å sikre en forsvarlig forvaltning av tilskuddsmidler gjøres vurderinger av ulike forhold knyttet til søknader om støtte. Tiltaket det søkes om tilskudd til må være innenfor formålet med støtteordningen, slik dette fremgår av den til enhver tid gjeldende St.prp. nr. 1. Dernest gjøres vurderinger av bl.a. tiltakets relevans, resultater, bærekraft og kostnadseffektivitet.

Utenriksdepartementet mottar jevnlig henvendelser og søknader om støtte til forskjellige tiltak og prosjekter under den ordningen som er aktuell for dette spørsmålet, tilskuddsposten 164.72 Utvikling og nedrusting. Disse henvendelsene representerer et totalt søknadsbeløp som er langt høyere enn det som det er budsjettmessige rammer til å imøtekomme. De ulike prosjektforslag prioriteres i forhold til hverandre i tråd med de hensyn og krav som gjelder for en forsvarlig forvaltning av tilskuddsmidler, samt i hvilken grad søknadene anses å bidra til å oppnå formålet med ordningen. Det er derfor ikke mulig å si noe nå om hvordan en enkelt søknad kommer til å bli behandlet.

Til toppen