Svar på spørsmål om tros- og livssynsfrihet i Egypt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra representanten Abid. Q. Raja (V) om tros- og livssynsfrihet i Egypt.

Skriftlig spørsmål nr. 856.
Datert 05.02.2018

Fra representanten Abid. Q. Raja (V):
Hvordan jobber norske myndigheter gjennom sivilsamfunn for å fremme retten tíl tros- og livssynsfrihet i Egypt?  

Utenriksministerens svar: 
Egypt står overfor en rekke menneskerettighetsutfordringer, og situasjonen for enkeltmennesker og gruppers tros- og livssynsfrihet er vanskelig. Norge er opptatt av at deres rettigheter beskyttes, i tråd med Egypts egen grunnlov og landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Derfor vil den norske støtten til tiltak rettet mot tros- og livssynsfrihet i Egypt økes i 2018.   

Arbeidet med å fremme retten til tros- og livssynsfrihet er krevende og sensitivt i mange deler av verden. Et viktig hensyn er å sikre at arbeidet ikke gjør situasjonen for de berørte og deres støttespillere enda vanskeligere. Kunnskap og kontekstforståelse, samt profesjonelle samarbeidspartnere innen sivilt samfunn, akademia og religiøse institusjoner er avgjørende for fremgang. I Egypt er arbeidet i en tidlig fase.   

Norske myndigheter vil fortsette å ta opp menneskerettighetsspørsmål med egyptiske myndigheter, både bilateralt og i multilaterale fora som FNs menneskerettighetsråd i Genève. Tros- og livssynsfrihet var blant de spørsmål som ble tatt opp av Norge under siste landgjennomgang av Egypt i FNs menneskerettighetsråd i 2014. Norge tar sikte på å følge dette opp også ved neste gjennomgang i 2019.  

Beskyttelse av tros- og livssynsfrihet er en høyt prioritert del av regjeringens globale arbeid for fremme av menneskerettighetene. Vi legger stor vekt på dette både i vårt bilaterale arbeid, og i FN og andre internasjonale organisasjoner.  

Regjeringen øker i 2018 den finansielle støtten til tiltak som skal fremme tros – og livssynsfrihet og beskyttelse av religiøse minoriteter til 78 millioner kroner. Utenriksdepartementets spesialrepresentant for tros- og livssynsfrihet arbeider aktivt internasjonalt for å mobilisere støtte.

 

Til toppen