Svar på spørsmål om de finansielle mekanismene mellom Efta og EU og mellom Norge og EU

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensens svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om de finansielle mekanismene mellom Efta og EU og mellom Norge og EU.

Skriftlig spørsmål nr. 440 (2016-2017).
Datert 20.12.2016

Fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap):
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til minister for samordning av EØS-saker og forholdet til EU:

Hva innebærer europaparlamentets trenering av avtalen om de finansielle mekanismene mellom Efta og EU og mellom Norge og EU?

Begrunnelse: Under møtet i den felles parlamentarikerkomiteen mellom Efta/EØS-Iandene og Europaparlamentet, tok representanter for Europaparl-amentet opp de pågående forhandlingene om handelen med jordbruksvarer. Representanten Christofer Fjellner (Konservativ) fra Sverige hevdet at  europaparlamentet trenerte ratifiseringen av avtalen om fisk og de finansielle bidragene til sosial utjevning for perioden 2014-202I. Han hevdet at de heller ikke ville ratifisere avtalene under desembersamlingen i Strasbourg og at dette var for å tvinge fram en kopling mellom disse inngåtte avtalene og forhandlingene om handel med landbruksvarer.

Samtidig registrerer jeg at det er inngått avtaler med flere av mottakerlandene for den kommende perioden.

EØS- og EU- minister Frank Bakke-Jensens svar: 
Avtalene mellom EU og Norge og EU og Island, Liechtenstein og Norge om EØS-finansieringsordninger 2014 – 2021 og avtaler mellom EU og Norge og EU og Island om handel med fisk ble signert i Brussel 3. mai i år. Norge oversendte ratifikasjonsdokumenter til EU den 22. juni 2016.  I verbalnoter mottatt fra Rådssekretariatet for Den europeiske union henholdsvis 11. og 22. juli 2016 bekreftes avtalenes midlertidige anvendelse.  

Avtalene er som ledd i EUs ratifikasjonsprosedyre, lagt fram for Europaparlamentet for samtykke før Rådet kan treffe endelig vedtak om formell sluttføring av avtalene. Det er ikke kommet signaler fra EU om at denne prosedyren er forsinket eller trenert, slik det anføres i begrunnelsen for spørsmålet.  

Fra vår side er vi ikke kjent med noen kopling til de pågående forhandlinger om handelen med landbruksprodukter (artikkel 19). Disse forhandlingene har så langt vært krevende, men foregått i en konstruktiv atmosfære.  

Med basis i bekreftelsen om midlertidig anvendelse av avtalen mellom Norge og EU om handel med fisk, vedtok Kommisjonen 24. august 2016 en forordning som åpnet nye tollfrie kvoter for norsk fisk fra 1. september 2016.   

I tråd med bekreftelsen om midlertidig anvendelse av avtalene om EØS- finansieringsordninger er det startet forhandlinger om rammeavtaler med mottakerlandene av EØS-midler, hvorav avtaler med tre land så langt er signert. Etter at rammeavtaler er signert vil arbeidet med såkalte programavtaler for de enkelte innsatsområder i mottakerlandene starte. Det er håp om at de første av disse er klare sommeren 2017, slik at utbetalinger av programmidler til mottakerlandene kan starte høsten 2017.

 

Til toppen