Spørsmål angående Prop. 125 L (2013-2014) - forslag til finansforektakslov - utkast til korrigert lovtekst

Spørsmål fra Stortingets finanskomite ved fraksjonsleder Marianne Marthinsen

Jeg viser til brev 28. januar 2015 fra Stortingets finanskomité ved fraksjonsleder Marianne Marthinsen med følgende spørsmål:

«Vi viser til de foreslåtte reglene om konsolidering i samarbeidende gruppe i lovforslaget i Prop. 125 L (2013-2014) § 17-13 annet ledd. I spesialmerknaden til denne delen av lovforslaget står det blant annet at eierforetakene ved anvendelse av regler om kapitaldekningskrav og andre soliditets- og sikkerhetskrav skal «foreta konsolidering etter prinsippet om forholdsmessig konsolidering uavhengig av størrelsen på eierinteressen i finansforetak som forestår den virksomhet som samarbeidet omfatter», som forstås å gjelde uavhengig av størrelse på eierskap (helt ned til 0 %).

Grensen for konsolidering går i dag ved eierskap over 20 %, men Finanstilsynet kan pålegge konsolidering for eierandeler i finansinstitusjoner ned til l0 %. Grensen på l0 0á brukes også i lignende regelverk. Det kreves for eksempel godkjenning fra finanstilsynet hvis en finansinstitusjon skal eie 10 % eller mer i en annen finansinstitusjon. 10 % eierandel er også grensen som brukes for fradrag i kapital i CRD IV-regelverket.

En grense på eierskap satt til l0 % vil være en innskjerpelse i forhold til dagens regler, og samsvare med lignende regelverket.

Vi ber om svar på følgende spørsmål forbindelse med behandlingen av ovennevnte sak:

Kan departementet utforme et utkast til en korrigert lovtekst på dette området som er tilpasset l0 % eierandel, til forskjell fra dagens lovtekst som betyr konsolidering helt ned til 0 %?»

Svar:
Lovforslaget i Prop 125 L (2013-2014) regulerer bl.a. «samarbeidende grupper», jf. omtale i de alminnelige motivene pkt. 8.3. Det er foreslått en egen regel om konsolidering for slike «samarbeidende grupper», jf. lovforslaget § 17-13 annet ledd. Som det fremgår av spesialmerknaden til forslaget § 17-13 på side 212 i proposisjonen, skal eierforetakene ved anvendelse av regler om kapitaldekningskrav og andre soliditets- og sikkerhetskrav «foreta konsolidering etter prinsippet om forholdsmessig konsolidering uavhengig av størrelsen på eierinteressen i finansforetak som forestår den virksomhet som samarbeidet omfatter». Ved en inkurie er dette imidlertid ikke blitt riktig reflektert i forslaget til lovtekst. Det vises til brev til Stortingets finanskomité X. januar 2015 om hvordan lovteksten i § 17-13 annet ledd kan utformes for å ivareta forslaget på en riktig måte.

Departementet vil klart fraråde at lovbestemmelsen svekkes ved ikke å stille krav om forholdsmessig konsolidering uansett eierandel ved samarbeidende grupper. Det vises her til brev til Stortingets finanskomité 29. januar 2015 som utdyper begrunnelsen for den foreslåtte regelen og hvilke typer risiko det nå søkes å demme opp for.

Rent regelteknisk vil et krav om forholdsmessig konsolidering for eierandeler på 10 pst. eller mer kunne utformes ved følgende endrende lovtekst i § 17-13 annet ledd (endringer fra forslaget i proposisjonen markert med kursiv):

§ 17-13 Særlige regler for samarbeidende gruppe

(1) Bestemmelsene i § 18-3 første til tredje ledd om transaksjoner mellom konsernforetak mv., § 18-4 om lån, garantier mv. mellom konsernforetak og § 18-5 første, annet og fjerde til sjette ledd om utveksling av kundeinformasjon mellom konsernforetak gjelder tilsvarende for samarbeidende gruppe med konsesjon etter § 17-12.

(2) Finansforetak som deltar i samarbeidende gruppe (eierforetakene), skal ved anvendelsen av regler om kapitaldekningskrav og andre soliditets- og sikkerhetskrav, foreta forholdsmessig konsolidering av eierandeler som gir 10 prosent eller mer av stemmene eller kapitalen i det eller de finansforetak som forestår den virksomhet som samarbeidet omfatter. Kravet til konsolidering omfatter ikke forholdet mellom det enkelte foretak og de øvrige foretakene i samarbeidsgruppen, og heller ikke virksomhet i det enkelte foretak som ikke inngår i det etablerte samarbeidet, med mindre annet er særskilt fastsatt i loven eller ved forskrift gitt av departementet.

(3) Departementet kan gi nærmere regler om samarbeidende gruppe, herunder fastsette at bestemmelsene i første og annet ledd ikke skal gjelde for forholdet mellom det enkelte foretak og de øvrige foretakene i gruppen.

Med hilsen 

Siv Jensen

Til toppen