Spørsmål nr. 1106 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg om tiltakspakken mot arbeidsledighet mm

Spørsmål nr. 1106 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg om tiltakspakken mot arbeidsledighet mm

Jeg viser til brev av 12. mai 2017 med følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til skriftlig besvarelse:

Kan finansministeren fremlegge en tabelloversikt av den samlede tiltakspakken mot arbeidsledigheten i 2017, nå etter fremlegget av RNB?

Regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledigheten var etter Stortingets vedtak i høst på 4 mrd. kroner. Jeg ber finansministeren redegjøre for den samlede tiltakspakken, herunder en samlet tabelloversikt av de ulike tiltak en har tatt inn og evt. tatt ut i arbeidet med RNB.

Svar:

Norsk økonomi er i bedring. Den økonomiske veksten ser i år ut til å ta seg opp omtrent som anslått i nasjonalbudsjettet, mens arbeidsledigheten er lavere enn anslått i høst.  Også på Sør- og Vestlandet, som har merket mest til fallet i priser på olje og gass, er det nå tegn til at nedgangen er bak oss. Likevel anslås kapasitetsutnyttelsen i økonomien fremdeles å være lavere enn normalt. Det er fortsatt behov for drahjelp fra den økonomiske politikken.

Regjeringen bruker finanspolitikken aktivt for å støtte opp under arbeid, aktivitet og omstilling. Samtidig tar vi hensyn til at en for ekspansiv finanspolitikk kan legge press på kronekursen og konkurranseutsatt sektor. Lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra oljevirksomheten er en varig, strukturell endring. Utfordringene knyttet til dette kan ikke møtes med kortsiktige tiltak alene, eller med en storstilt utbygging av offentlig sektor.

Det økonomiske opplegget for 2017 møter utfordringene for norsk økonomi både på kort og på lang sikt.

Budsjettet for 2017 inneholder en sterk satsing på investeringer i infrastruktur, forskning og innovasjon. Samtidig fortsetter regjeringen gjennomføringen av skattereformen i tråd med skatteforliket. Det er viktige tiltak for å styrke Norges vekstevne og for å oppnå en vellykket omstilling av norsk økonomi.

Den samlede finanspolitiske impulsen for 2017 anslås til 0,5 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Budsjettet for 2017 gir dermed et betydelig bidrag til økt etterspørsel i fastlandsøkonomien. Tiltakspakken på 4 mrd. kroner som ble vedtatt i fjor høst, støtter opp under sysselsetting i områder og bransjer som er mest rammet av tilbakeslaget i petroleumsnæringen.

Finansministeren har i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 385 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg redegjort for status for tiltakspakken etter Stortingets behandling av budsjettet for 2017 (Saldert budsjett 2017), jf. tabell nedenfor. kroner. Det er nærmere redegjort for de enkelte tiltakene i Prop. 1 S (2016–2017) og i innstillingene fra stortingskomiteene om endringer i regjeringens samlede budsjettforslag. Merk at det i svaret på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 385 var en feil i tabellen. Riktig bevilgning til petroleumsforskning er etter budsjettforliket på 67 mill. kroner. Dette er rettet i tabellen nedenfor.

 

Tiltak

Mill.
  kroner

Arbeidsmarkedstiltak: 5 000 plasser   sammenlignet med Saldert budsjett 2015

  750

Vedlikeholdstilskudd til kommuner på Sør- og Vestlandet

 650

Utsatt betaling av formuesskatt

 510

Vedlikehold i Sjøforsvaret i 2017

 445

Dekkelegging og gang- og sykkelveger Sør- og Vestlandet

 400

Midlertidige rekrutteringsstillinger, opprettet i Saldert budsjett   2016

 154

Engangstilskudd til vedlikehold av sykehusbygg på Sør- og Vestlandet

 100

Tapsavsetning innovasjonslån

 100

Flom- og skredtiltak

 100

Bygging og oppgradering av kystforskningsfartøy

 100

Endringer i regelverket for dagpenger under permittering

 95

Økte muligheter for å ta utdanning med dagpenger

 92

Petroleumsforskning (DEMO 2000)

 67

270 nye studieplasser på Sør- og Vestlandet, opprettet ifm. RNB 2016

 52

Rehabilitering av kirker og oppgraderingstiltak mv. ved museer på   Sør- og Vestlandet

 50

Forny2020

 50

Brukerstyrt innovasjonsarena

 50

Energiforskning (ENERGIX)

33

Nytt   museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger

33

Ungdomssatsing på Sør- og Vestlandet

30

Miljøteknologiordningen

 30

Stimuleringstilskudd rettet mot permitterte/oppsagte lærlinger,   opprettet ifm. RNB 2016

 30

160 nye studieplasser i praktisk pedagogisk utdanning ( PPU),   opprettet ifm. RNB 2016

 18

Tømmerkaier

 16

Vitenskapelig utstyr, opprettet ifm. RNB 2016

 11

Regionale forskningsfond, opprettet ifm. RNB 2016

 11

Sum

3   978

 I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke tilbudet av arbeidsmarkedstiltak med 500 plasser, styrke oppfølgingen av langtidsledige og øke oppfølgingsressursene til arbeidssøkere under 30 år, jf. nærmere omtale i Prop. 129 S (2016-2017). Disse tiltakene kan summeres til 89,6 millioner kroner:

-        38,5 mill. kr til 500 tiltaksplasser

-        32,5 mill. kr til utvidet ungdomsinnsats

-        18,6 mill. kr til styrket oppfølging av langtidsledige.

  

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen