Spørsmål nr. 385 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg om tiltakspakken mot arbeidsledighet mm

Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 13. desember 2016 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg.

 Spørsmål

«Ble det gjort endringer i tiltakspakken mot arbeidsledighet, evt. større grad av målretting mot Sør- og Vestlandet, som en konsekvens av forliket i Stortinget, og kan finansministeren videre fremlegge en oppdatert tabell over tiltakspakken slik den foreligger nå etter forliket (sett mot fremstillingen i statsbudsjettet for 2017)?»

 Svar

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 er det enighet om å omprioritere 33 mill. kroner fra petroleumsforskning (DEMO2000) til forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk ved forskningsprogrammet Energix innenfor tiltakspakken mot ledighet. Samlet utgjør pakken fortsatt 4 mrd. kroner.

 I tillegg er det enighet om å øke bevilgningene ytterligere til flere tiltak som også vil bidra til aktivitet og omstilling på Sør- og Vestlandet og i berørte næringer.

 Tiltakspakken i Saldert budsjett for 2017

 

Mill. kroner

Arbeidsmarkedstiltak: 5 000 plasser sammenlignet med   Saldert budsjett 2015

                 750

Vedlikeholdstilskudd   til kommuner på Sør- og Vestlandet

                   650

Utsatt   betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med   regnskapsmessig underskudd

                   510

Vedlikehold   i Sjøforsvaret i 2017

                   445

Dekkelegging   og gang- og sykkelveger Sør- og Vestlandet

                   400

Midlertidige   rekrutteringsstillinger, opprettet i Saldert budsjett 2016

                     154

Engangstilskudd   til vedlikehold av sykehusbygg på Sør- og Vestlandet

                   100

Tapsavsetning   innovasjonslån

                   100

Flom-   og skredtiltak

                   100

Bygging   og oppgradering av kystforskningsfartøy

                   100

Endringer   i regelverket for dagpenger under permittering

                     95

Økte   muligheter for å ta utdanning med dagpenger

                     92

Petroleumsforskning   (DEMO 2000)

                   77

270   nye studieplasser på Sør- og Vestlandet, opprettet ifm. RNB 2016

                     52

Rehabilitering   av kirker og oppgraderingstiltak mv. ved museer på Sør- og Vestlandet

                     50

Forny2020

                     50

Brukerstyrt   innovasjonsarena

                     50

Forskning   på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk   (Energix)

33

Nytt   museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger

33

Ungdomssatsing   på Sør- og Vestlandet

                     30

Miljøteknologiordningen

                     30

Stimuleringstilskudd   rettet mot permitterte/oppsagte lærlinger, opprettet ifm. RNB 2016

                     30

160   nye studieplasser i praktisk pedagogisk utdanning (PPU), opprettet ifm. RNB   2016

                     18

Tømmerkaier

                     16

Vitenskapelig   utstyr, opprettet ifm. RNB 2016

                     11

Regionale   forskningsfond, opprettet ifm.  RNB   2016

                     11

Sum

             3   978

  

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen