Dokument

Spørsmål om aksjoner i forbindelse med valget i Tyrkia

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa om utenriksministeren vil komme med en reaksjon mot tyrkiske styresmakters aksjoner mot kurdiske journalister og folkevalgte i forkant av valget 14. mai.

Skriftlig spørsmål nr. 2137 (2022-2023)
Datert 05.05.2023

 

Fra representanten Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren: 

Vil utanriksministeren fordømma og/eller gi ein tydeleg reaksjon mot tyrkiske styresmakter sine aksjonar mot kurdiske journalistar og folkevalde i forkant av valet 14. mai, og korleis vil utanriksministeren bruka diplomatiske og offentlege kanalar til å hindra ei ulovleg nedstenging av det kurdiske opposisjonspartiet People's Democratic Party (HDP)? 

 

Utenriksministerens svar:

Valgene i Tyrkia 14. mai blir observert av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSE) kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR). Valgobservasjonen ledes av tidligere utenriksminister Jan Petersen. I sin forhåndsrapport har ODIHR slått fast at valget gir velgerne et reelt valg mellom kandidater, men at det er mangler både ved ytringsfriheten og anvendelsen av rettsstatsprinsippene i valgkampen. ODIHR har rapportert om både fysiske og administrative tiltak som begrenser valgkampaktiviteter sørøst i Tyrkia, der flertallet er kurdere.

Norge støtter OSSEs arbeid med å overvåke valgene i Tyrkia. Vi oppfordrer tyrkiske myndigheter til å følge de råd ODIHR gir. Vårt syn er at respekt for ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihet, herunder fri presse og fri valgkamp, samt respekt for rettsstatsprinsippene, er viktige forutsetninger for gjennomføringen av frie valg.

Folkets demokratiske parti (HDP) stiller til valg som en del av partialliansen Det grønne venstreparti. Ambassaden i Ankara følger med på tyrkiske myndigheters granskning av HDP. Vi støtter kravet fra Europarådets ministerkomité om umiddelbar løslatelse av partiets leder Selahattin Demirtaş.