Spørsmål om oppreisningserstatning - Monika-saken

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Monika-saken er en dypt tragisk sak. Det er ikke tvil om at det er begått svært beklagelige feil av Hordaland politidistrikt og at belastningen for de pårørende har vært stor.

Advokaten til Kristina Sviglinskaja har tidligere fremmet krav om oppreisningserstatning fra Hordaland politidistrikt, Politidirektoratet, Riksadvokaten og Justis- og beredskapsdepartementet. Ingen har funnet lovhjemler eller særskilte ordninger som saken faller inn under.

Verken statsministeren eller Statsministerens kontor forvalter egne midler til erstatninger. Det er det gode grunner til.

Erstatning bør gis etter kriterier som er like for alle og basert på ordninger som er vedtatt i Stortinget. Derfor må det videre vurderes om det er mulige lovendringsbehov. Det er likevel ikke slik at Monikas mor ikke kan få erstatning eller økonomisk kompensasjon. 

Vi har i Norge en ordning, rettferdsvederlagsordningen, hvor det kan gis en viss økonomisk kompensasjon til personer som er utsatt for urett der det offentlige er å klandre og det ikke finnes andre erstatningsordninger. Om rettferdsvederlag er aktuelt i denne saken avgjøres av Stortingets utvalg for rettferdsvederlag.

I tillegg vil hun kunne ha krav på voldsoffererstatning fra staten. Se også dom i Nordhordland tingrett hvor hun er tilkjent 250 000 kroner i oppreisningserstatning fra domfelte. Dommen er ikke rettskraftig.