Svar på spørsmål nr. 1141 fra Truls Wickholm

Jeg viser til brev 22. mai 2017 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

«Hvor stor har tilførselen til og uttaket fra SPU vært til sammen og for hvert av årene 2014-2016 i tillegg til forventningen for 2017 og hvilke faktorer, herunder størrelsen av hver av dem, bidrar til veksten i fondet?»

Svar:
Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland fremgår av tabell 1 nedenfor. Avviket mellom overskuddet i fondet og endringen i markedsverdien av fondet fra året før skyldes gevinster (og tap) på fondets plasseringer, samt endringer i valutakurser.

 

Tabell 1 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland.1) Mill. kroner

 

2014

2015

2016

2017

Inntekter

 

 

 

 

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

311 667

218 256

124 779

179 171

Renteinntekter og utbytte mv

152 634

185 029

188 953

196 000

Utgifter

 

 

 

 

Overføring til statskassen

156 164

186 063

212 516

249 782

Kontantoverskudd i Statens pensjonsfond utland

308 136

217 222

101 216

125 389

Memo:

Kapital i fondet per 31.12 målt til markedsverdi

 

6 430 591

 

7 460 767

 

7 509 873

 

7 820 716

Endring i fondets verdi fra foregående år.

1 398 194

1 030 176

49 106

310 843

Kilde: Finansdepartementet.Med hilsen
Siv Jensen

 


1) Tallene for 2017 er justert i tråd med Prop. 142 S (2016–2017), og avviker dermed noe fra tallene offentliggjort i Revidert nasjonalbudsjett 2017.

Til toppen