Spørsmål vedrørende kostnader knyttet til kampflyanskaffelsen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

17. juni sendte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen med svar på en rekke spørsmål om kampflyanskaffelsens kostnader. Spørsmålene gjelder bruk av usikkehetsavsetning, sannsynligheten for å nå styringsrammen, samt metode og bruk av valutakurs for å beregne forventet kostnad.

For å sikre at Stortinget har god oversikt over kostnadsbildet er bevilgningene til nye kampfly med baseløsning skilt ut på et eget kapittel i statsbudsjettet. Dette ble gjort i forbindelse med behandlingen av Prop. 111 S (2011-2012) for å synliggjøre de samlede bevilgningene på en oversiktlig måte.  Kapittelet omfatter gjennomføringskostnader for programmet, investeringskostnaden for F-35 kampfly med utrustning, medlemsskapskostnaden i det flernasjonale partnerskapet samt investeringskostnaden for F-35 baseløsning.

Kampflyprogrammet gjennomfører årlig grundige økonomiske usikkerhetsanalyser. Metodikken for disse er beskrevet i vedlegg 2 til Prop. 73 S (2011-2012). Resultatet av analysene danner grunnlag for styring av programmet og er i tillegg grunnlaget for det årlige bevilgningsbehovet til kampflyanskaffelsen og kostnadsrapporteringen til Stortinget.

Gjennom rapporteringen i de årlige budsjettforslagene er Stortinget godt kjent med kostnadsbildet for kampflyanskaffelsen, inkludert hvordan vi ligger an i forhold til kostnadsrammen og styringsrammen. Vi har benyttet samme metodikk for valutaberegning siden 2012 for å sikre enhetlig og objektiv beregning av kostnader over tid. Anskaffelsen har ikke en kostnadssprekk, slik flere har hevdet.

Les hele brevet her (i pdf).

To av våre nye kampfly F-35 flyr i formasjon over publikum på åpen dag på Bodø flystasjon under øvelsen ACE 2019
To av våre nye kampfly F-35 flyr i formasjon over publikum på åpen dag på Bodø flystasjon under øvelsen ACE 2019.