Språkopplæring blir del av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Regjeringen foreslår å innføre krav om deltakelse i norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år, dersom det er manglende norskferdigheter som hindrer dem i å komme inn i arbeidslivet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere, og da spesielt til personer fra Afrika og Asia. En av grunnene kan være at en del innvandrere ikke har gode nok språkkunnskaper til å få innpass i norsk arbeidsliv.

– Vi ser at innvandrere er overrepresentert på sosialhjelpsstatistikken. Norsk er en inngangsbillett til arbeidslivet, og manglende norskkunnskaper kan gjøre at du møter stengte dører, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Språkplikt for personer under 30 år

Lovforslaget innebærer at det innføres et krav om å delta i norskopplæring dersom dårlige norskkunnskaper vurderes å være grunnen til at en mottaker av økonomisk sosialhjelp ikke er økonomisk selvhjulpen, og personen har hatt rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Regjeringen foreslår videre å innføre en plikt for kommunene til å vurdere å stille vilkår om norskopplæring også for andre mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er selvhjulpne på grunn av manglende norskkunnskaper.

Forslaget om språkplikt gjelder personer under 30 år, som allerede er omfattet av aktivitetsplikt.

Med regjeringens forslag får kommunene en tydelig forpliktelse til å følge opp manglende norskferdigheter når dette er en barriere for arbeidsdeltakelse.

– For å få en vellykket integrering må vi klare å inkludere folk i fellesskapet, enten det er i form av skole, jobb eller andre aktiviteter. Da er norskkunnskaper ofte avgjørende. Språkferdigheter reduserer rett og slett sjansen for å havne utenfor, og gjør folk mindre avhengig av andre, sier statsråden.