Står i veien for dialog og samarbeid

Islamsk Råd Norge har endret seg. Et godt samfunn baserer seg på tillit. Det betyr at vi må kunne snakke sammen, og lytte til meninger vi er både enige og uenige i. Dialog er helt grunnleggende for at vi skal kunne bygge, og opprettholde, tilliten til hverandre.

Regjeringen foreslår for Stortinget at statstilskuddet til Islamsk Råd Norge (IRN) holdes permanent tilbake. Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering, og det er derfor regjeringen har økt midlene til dette formålet. Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet.

Regjeringen ønsker mer religionsdialog og velger derfor å stoppe driftsstøtten til IRN og heller bruke pengene på støtte til enkeltprosjekter og menigheter slik at muslimer og muslimske trossamfunn kan delta aktivt i dialog med andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner og myndigheter.

Dialogen viktig

Muslimer og muslimske trossamfunn er helt sentrale deltakere i dialogen mellom tros- og livssynssamfunn, organisasjoner og myndigheter. Det ser vi også mange gode eksempler på rundt omkring i landet. Dialogen er for viktig til at vi kan la den stoppe opp fordi IRN ikke lenger fungerer i tråd med midlenes formål.

Hvorfor er tros- og livssynsdialog så viktig? Et godt samfunn skapes ikke av staten alene, men i samarbeid med sivilsamfunnet. Derfor ønsker staten en bred kontaktflate med sivilsamfunnet, og tros- og livssynssamfunnene er en viktig del av dette.

Dialogen mellom myndigheter og trossamfunn, og trossamfunnene imellom, er sentrale bidrag til et trygt og godt samfunn for alle, uavhengig av livssyn. Da er det avgjørende at så mange som mulig deltar: jo flere stemmer, desto sterkere kan vi skape forståelse for de utfordringene vi står overfor og i fellesskap finne løsninger.

Det betyr ikke at dialog skal være fri for motsetninger og ulike meninger. Det er ikke bare de som er enige med hverandre som skal snakke sammen. Uenighet og konflikt er ofte tegn på tillit; at folk er trygge på hverandre og derfor takler å snakke sammen om de store og vanskelige spørsmålene.

Mangler tillit

Organisasjonene som får driftstilskudd som brobygger- og dialogorganisasjoner jobber ikke bare for seg selv, men for fellesskapets beste. Organisasjonene får en viktig funksjon i det offentlige rom. Da er tillit fra medlemmer, dialogpartnere og samarbeidspartnere helt grunnleggende – konstruktiv vilje til samhandling likeså. Ikke bare overfor egne medlemmer, men også i relasjon til samarbeidspartnere og myndigheter. Er det slik vilje, behøver ikke konflikt å true tilliten.

Når vi nå anbefaler Stortinget å stanse driftstilskuddet til IRN, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er der. Uroen og konfliktene i og rundt IRN står i veien for dialog og samarbeid. Vi skal se til at statens penger brukes på rett måte, og bidrar til å oppnå det som er formålet med midlene. Konfliktene i og rundt IRN har tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre.

Derfor foreslår departementet å kutte statsstøtten. Vi vil tros- og livssynsdialogens beste, og vi trenger konstruktive dialogorganisasjoner som ønsker å bidra til et viktig samfunnsoppdrag: å skape gode fellesskap i samhandling på tvers av tro og livssyn.

Til toppen