Starter arbeidet med byvekstavtale for Tromsø

– Gjennom byvekstavtalene ønsker vi å skape byområder som både er attraktive sunne og klimavennlige. Jeg er derfor glad for at vi snart kan få avtaler med flere byer, og at vi nå starter arbeidet om en mulig byvekstavtale for Tromsø, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt Statens vegvesen et oppdrag om å lage et utkast til forhandlingsmandat om en byvekstavtale for Tromsø.

– Med dette oppdraget går vi et skritt videre. Byvekstavtalene er et viktig verktøy for å nå nullvekstmålet. En byvekstavtale vil sikre Tromsø bedre kollektivtilbud, bedre luftkvalitet, tilrettelegge for sykkel og gange, bedre byutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging, sier Hareide.

Tromsø kan bli den femte byen med byvekstavtale

Det er allerede inngått byvekstavtaler i de fire største byområdene, og det vil nå bli lagt til rette for byvekstavtaler også for fem mindre byområder. Av disse byområdene er det Tromsø som har kommet lengst. Den bompengefinansierte bypakken Tenk Tromsø, som nylig er vedtatt av Stortinget, vil være en del av en eventuell byvekstavtale.

– Effektiv arealbruk er ett av virkemidlene vi kan ta i bruk for å nå nullvekstmålet i de norske byområdene. Derfor er kommunens rolle som samfunns- og arealplanlegger enda mer sentral enn før. Vi ønsker at byvekstavtalen skal gi et godt grunnlag for godt samarbeid om byutvikling i byområdene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

For mer informasjon, se: