Startskuddet gått for EUs borgerinitiativ

1. april åpnet EU muligheten for direktedemokrati. Nå kan EU-borgere direkte fremme lovforslag til Kommisjonen – så lenge de har én million signaturer i ryggen.

1.april trådte en ny EU-lov om det såkalte borgerinitiativet (European Citizens’ Initiative – ECI)  i kraft. Borgerinitiativet er en av nyvinningene i Lisboa-traktaten som trådte i kraft 1. desember 2009. Med den nye loven kan vanlige innbyggere få direkte innvirkning på EUs  beslutningsprosess. Europakommisjonen er forpliktet til å vurdere utarbeiding av ny lov hvis det samles inn minst én million underskrifter til et nytt lovforslag. Det er et håp at den nye kanalen for innflytelse og medvirkning skal bidra til å redusere det ”demokratiske underskuddet” i EUs organer. Kommisjonen har laget en hjemmeside der man finner registreringsskjema, veiledninger, søkemuligheter og annet som skal bidra til å gjøre borgerinitiativet til et effektivt instrument.

Ikke bare bare
Det er imidlertid flere krav enn kun å samle inn én million signaturer. Først må organisatorene av forslaget be om registrering av borgerinitiativet i et elektronisk register som administreres av Europakommisjonen. Kommisjonen må svare på anmodning om registrering innen to måneder. I tillegg må forslaget undertegnes av innbyggere fra minst syv av EUs medlemsland. Underskriftene samles da elektronisk eller skriftlig og man må også oppgi adresse og fødselsdato. Det er satt et minstekrav til antall underskrifter i det enkelte land, varierende etter landets størrelse. Kommisjonen kan nekte anmodningen om å registrereforslaget som et Citizens’ Initiative hvis det går utenfor EUs traktater eller går imot EU-verdiene. John Stanley Engstrøm er forvaltningsråd ved Norges delegasjon til EU og utdyper:

- Forslaget må ligge innenfor rammene av hva Europakommisjonen har mandat til å foreslå, og EU-verdiene består blant annet i menneskerettigheter, så rasistiske lovforslag vil for eksempel ikke bli godkjent til vurdering.

Et steg mot et mer demokratisk EU?
Engstrøm forteller at det har vært reist kritikk mot EU for at de lovgivende organene og beslutningsprosessene er for langt unna folket. Nå prøver EU å minske denne avstanden.
- Det mest interessante ved ordningen må sies å være at den innebærer en forpliktelse for Kommisjonen til å utrede og ta stilling til innbyggergenererte forslag som sendes inn, så lenge dette oppfyller kriteriene som er satt. Slik sett etableres en ny kanal for folkelig påvirkning av den politiske dagsorden og man håper med dette å bringe det politiske arbeidet nærmere innbyggerne, sier Engstrøm.

Én million signaturer kan høres mye ut, men Engstrøm forteller at det er et beskjedent krav.
- Kravet om at én million mennesker må stå bak kravet, tilsvarer i dag to promille av EUs samlede befolkning. Dette er et meget beskjedent krav, og det er ikke vanskelig å se for seg at man med dagens medier for kommunikasjon, for eksempel gjennom ulike sosiale medier over internett, raskt kan oppnå tilstrekkelig oppslutning på tvers av landegrensene.

Til toppen