Staten fikk medhold i sak om salgslagenes handlingsrom

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har fått medhold i saken mot Pelagia som ble behandlet i lagmannsretten 26.-29. januar 2021. Saken gjaldt blant annet spørsmålet om hvor langt salgslagenes reguleringskompetanse rekker, og dommen er prinsipielt viktig for reguleringen av førstehåndsomsetningen.

- Dommen er prinsipielt viktig, og slår fast hvilket handlingsrom salgslagene har til å regulere førstehåndsomsetningen av villfisk i Norge. Lagmannsrettens dom er helt i tråd med Statens syn, og bekrefter at fiskesalgslagsloven ikke åpner for forskjellsbehandling av norske og utenlandske fiskere, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskesalgslagsloven gir salgslagene fullmakt til å fastsette reguleringer i situasjoner hvor det er usikkerhet om avtaket. Det kan eksempelvis være stans i fisket eller andre reguleringer. Saken i lagmannsretten handlet om hvorvidt Norges Sildesalslags vedtak om regulering av fisket og omsetning av tobis i 2017 var lovlig, og om laget hadde hjemmel til å nekte landing fra utenlandske fartøyer. Nærings- og fiskeridepartementet har gjennom hele saken vært tydelig på at vedtaket har vært lovlig. Pelagia saksøkte Staten 6. desember 2018. Saken ble behandlet i tingretten i 9.-12. september 2019 og anket av Staten. Dommen i lagmannsretten gir Staten fullt medhold.  

- Fiskesalslagsloven utgjør en helt sentral del i norsk fiskeriforvaltning, noe Granavolden-plattformen støtter opp under. Den gir salgslagene vide fullmakter til å håndtere førstehåndsomsetningen, noe dommen stadfester. Med disse fullmaktene følger det også et særskilt ansvar. Det innebærer å søke løsninger og tilrettelegge vilkår som ivaretar både fiskersiden og industrisiden, i tråd med formålet i loven om å tilrettelegge for ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av ressursene, sier fiskeri- og sjømatministeren.