Staten tilbyr reindriften 111,5 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statens forhandlingsutvalg har lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 111,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 1,5 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale.

– Med dette tilbudet har næringen fått et godt utgangspunkt for å øke produktiviteten og omsetningen av reinkjøtt. Stimulering av økt uttak av kalv gjennom en økning av kalveslaktetilskuddet er både ressursøkonomisk gunstig og bidrar til at reinkjøttbransjen skal kunne være leveringsdyktig og med det sikre og utvikle reinkjøttets posisjon i markedet, sier ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli, som er Statens forhandlingsleder. 

I tilbudet til Reindriftsavtalen 2016/2017 vises det til at det er en politisk målsetting å arbeide for å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. I samsvar med regjeringsplattformen prioriteres tiltak som bygger opp om økologisk bærekraft. 

Ved inngåelsen av de to siste reindriftsavtalene er det gjennomført en rekke forenklingstiltak. I tillegg er det gjennomført tiltak for å styrke og utvikle siidaandelsleders stilling, og derigjennom lagt til rette for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet. I forhandlingene om Reindriftsavtalen 2016/2017 ser staten det som sentralt å fortsatt ha oppmerksomhet på disse områdene. 

Rett i etterkant av prosessen med tilpassing av reintall, ser staten det som viktig å opprettholde hovedlinjene i dagens tilskuddssystem hvor de direkte tilskuddene er knyttet til verdien av det som produseres, og prioritere de produksjonsrettede tilskuddene. I statens tilbud er kalveslaktetilskuddet prioritert ved at det foreslås økt fra 400 kroner til 430 kroner per kalv. En opprettholdelse av hovedlinjene vil bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen. I tillegg vil en videreføring støtte opp om de reindriftsutøverne som har fulgt opp gitte reduksjonsvedtak.