Staten vil vite om du er fornøyd

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Statlige tjenester er til for innbyggerne. Da må vi lytte til hva innbyggerne mener om tjenestene de bruker og servicen de mottar. I 2016 får alle statlige etater i oppgave å kartlegge brukertilfredsheten og vurdere hvordan de kan gjøre tjenestene bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innbyggerundersøkelsen, en nasjonal undersøkelse om offentlig tjenester og forvaltning, viser at tilfredsheten med statlige virksomheter spriker. To tredeler av innbyggerne opplever at det offentlige tilbyr tjenester av god kvalitet og at de blir behandlet med respekt. Færre mener tjenestene er tilpasset brukernes behov og at brukerne blir tatt med på råd når tjenester og råd skal utvikles. Mange opplever også plunder og heft i møtet med det offentlige (se figur under).

- Vi er godt i gang med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. I 2014 startet vi opp arbeidet med å fjerne tidstyver i staten, nå vil vi forsterke arbeidet med å brukerorientere de offentlige tjenestene, sier Sanner.

Statlige virksomheter får i 2016 i oppdrag fra regjeringen å kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. Basert på kartleggingen skal etatene vurdere hva som kan forbedre tjenestene. Virksomhetene vil omtale resultatet av kartleggingen og planlagte tiltak i årsrapporten for 2016.

Etatene står fritt til selv å velge metode. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdialog, skal vurdere å forbedre disse eller iverksette nye. Oppdraget blir gitt gjennom tildelingsbrev fra virksomhetenes ansvarlige departement.

Arbeidet med å kartlegge og forbedre brukertilfredsheten følger opp fjorårets oppdrag om å finne og fjerne tidstyver for innbyggere og næringsliv. Formålet er å gjøre møtet med det offentlige enklere for innbyggere og næringsliv. Arbeidet med å fjerne tidstyver pågår parallelt.

Figur: Det offentlige treffer ikke innbyggernes behov.
På en skala fra 0-uenig til 10-enig er du i påstanden: Det offentlige…

Større versjon av figuren

Alle svar er signigikante. Omregnet fra en skala fra helt uenig til helt enig.
Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2010-2015 (DIFI), kbr/ØKAN

Les mer: