Statens ansvar for hørselshemmede og døve elever

Grunnskoleopplæringen er et kommunalt ansvar. Men staten har en særlig forpliktelse til å sørge for at hørselshemmede og døve elever får den opplæringen de har krav på.

Kommunene skal ha kompetanse til å gi god, tilpasset opplæring til elever med og uten særlige opplæringsbehov. Samtidig understreker Sundvolden-erklæringen det ansvaret staten har for døve og hørselshemmede elever, og regjeringen ønsker å bidra til å styrke tilbudet for denne gruppen.

- Vi vil utvikle den statlige innsatsen til det beste for disse elevene. Det vil vi gjøre blant annet gjennom å styrke den statlige deltidsopplæringen til hørselshemmede og døve elever som bruker tegnspråk. Det er viktig at elever og foreldre er trygge på at vi i det arbeidet er opptatt av at elevene skal ha god faglig, sosial og tegnspråklig utvikling. Dette mener vi at vi best får til i samarbeid med kommunene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det står i Sundvolden-erklæringen at regjeringen vil gjenopprette de statlige døveskolene. Men det vil være lite hensiktsmessig å reversere den prosessen som er i gang med å avvikle tre av de fire statlige heltidstilbudene for hørselshemmede fra høsten 2014, eller å opprette nye skoler. For eksempel er det i Bergen utviklet et svært godt kommunalt tilbud for hørselshemmede elever, og det vil ikke være riktig å avbryte denne prosessen nå. Kunnskapsministeren presiserer likevel at det fortsatt skal være et statlig tilbud for de som ønsker det:

- Regjeringen vil opprettholde ett statlig tilbud om grunnskoleopplæring, og den statlige skolen for hørselshemmede AC Møller i Trondheim vil være tilgjengelig for elever i hele landet som ønsker det. Vi vil også opprettholde et deltidstilbud i Holmestrand, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren peker på noen punkter som vil være sentrale i statens arbeid i tiden framover:

• Den nye deltidsopplæringen skal innføres fra høsten 2014. Statped er i gang med å utrede og beslutte hvilke steder det er mest hensiktsmessig at deltidsopplæringen lokaliseres. Et viktig premiss for denne beslutningen er at det skal gis et likeverdig tilbud i hele landet.
• Statped skal tilby en styrket deltidsopplæring til elever med behov for opplæring i tegnspråk. Kulturell og språklig identitet utvikles best i et språklig fellesskap, og en styrket deltidsopplæring vil samle flere elever til læring og sosialt samvær i et større tegnspråklig miljø.
• Statped skal aktivt søke samarbeid med kommunale skoler for en gjensidig styrking av det kommunale heltidstilbudet og det statlige deltidstilbudet. Statped skal også stimulere til samarbeid mellom kommuner. De skal gi særskilt bistand til kommuner som bygger opp tilrettelagte tilbud til hørselshemmede der også elever fra omkringliggende kommuner kan få opplæring.
• Statped skal tilby oppfølging til kommunene, fylkeskommunene og foreldrene tidlig. Slik kan PP-tjenesten, barnehagene og skolene i kommunene og fylkeskommunene være forberedt og rustet til å gi barna et godt og tilrettelagt tilbud.

- Vi må lage en modell for samarbeid mellom stat og kommune på dette feltet som er bærekraftig over lang tid, og som tar høyde for svingninger i elevtall og endrede behov, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Til toppen