Statens eierberetning 2014

Nærings- og fiskeridepartementet legger i dag frem Statens eierberetning for 2014. Beretningen er en årlig utgivelse om utviklingen i statens direkte eierskap.

Statens eierberetning gir en oversikt over statens direkte eierskap og bidrar til åpenhet om statens eierskapsforvaltning og selskapenes virksomhet. Statens direkte eierskap forvaltet gjennom departementene består av 68 selskaper.

Samlet verdianslag for statens forretningsmessige eierskap var om lag 661 milliarder kroner ved utgangen av 2014, mot 665 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Staten vil motta 35,5 milliarder kroner i utbytte for 2014, opp 5,5 milliarder kroner fra 2013.

- Statens direkte eierskap er betydelig og åpenhet om dette eierskapet er et sentralt prinsipp for staten som eier. Statens eierberetning er et viktig bidrag til dette, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Mer informasjon om den økonomiske utviklingen, sentrale saker og andre forhold om statens direkte eierskap, samt omtale av hvert enkelt selskap, finnes i Statens eierberetning 2014.

Informasjon om statens eierskapspolitikk finnes i eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Til toppen