Svar på spm. 165 fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås

Byggingen av oljerørledningen Dakota Access Pipeline

Jeg viser til brev 1. november 2016 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås:

«Gjennom Statens Pensjonsfond Utland er Norge med på å sikre økonomien til en oljerørledning i USA, Dakota Access, som er uforenelig med godt samfunnsansvar. Når vil finansministeren ta initiativ overfor Norges Bank til å be dem vurdere å trekke statens pensjonsfond utland ut av Energy Transfer, Sunoco Logistics, Marathon Petroleum, Enbridge og Phillips 66 av hensyn til menneskerettigheter, klima og miljø?»

Svar
Regjeringen er opptatt av at det skal være etisk bevissthet om forvaltningen av våre felles sparepenger i Statens pensjonsfond utland (SPU). Fondet har en overordnet finansiell målsetting, men skal også være en ansvarlig investor. God finansiell avkastning over tid antas å avhenge av velfungerende markeder og en bærekraftig utvikling.

Finansdepartementet har i mandatet til Norges Bank stilt krav til ansvarlig forvaltning og det er vist til internasjonalt anerkjente standarder, som FNs Global Compact, OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Disse internasjonale standardene angir normer for god selskapsstyring, og stiller forventninger til selskapers håndtering av bl.a. miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Norges Bank utøver fondets eierrettigheter. Viktige virkemidler i den ansvarlige forvaltningen er bl.a. fremme internasjonale standarder og forskning, dialog med selskaper, klargjøring av fondets forventninger, samt å stemme på generalforsamlinger. Norges Bank la i februar 2016 frem et forventningsdokument om menneskerettigheter.

Finansdepartementet har fastsatt etiske motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. Etikkrådet gir råd om selskaper som bør utelukkes eller settes til observasjon. Beslutningen treffes av Norges Banks hovedstyre.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen