Statens personallederkonferanse

Modernisering av arbeidsgiverpolitikken i staten

Kjære personalledere

Viktig å møte dere fordi dere har ansvar for å ta vare på den viktigste ressursen vi har i staten, nemlig medarbeiderne våre. Spesielt glad for å møte dere nå, fordi vi er i ferd med å lage ferdig en helt ny og mer moderne arbeidsgiverstrategi i staten. En strategi vi vil invitere dere til å være med å utforme.

Hvorfor trenger vi en arbeidsgiverstrategi?
Fordi staten er en stor og viktig arbeidsgiver.

Vi har ca 150.000 medarbeidere som hver dag går på jobb for samfunnet, og for innbyggerne.

Det er blant annet medarbeidere som jobber i Bufetat, og skal sørge for at barn i en veldig vanskelig livssituasjon får trygghet, omsorg og nye muligheter

Det er skatterådgivere som skal sørge for at vi alle betaler et riktig bidrag til fellesskapet, slik at vi kan finansiere velferden vår

Det er medarbeidere i departementene som blant skal bidra til å utforme effektive tiltak for å redusere helsekøer, gjennomføre kommunereform og legge til rette for verdiskapning i næringslivet.

Det er medarbeidere i Mattilsynet, som skal sørge for at vi har trygg mat

Og det er medarbeidere i Forsvaret, som skal forsvare alt vi har, og alt vi står for - som det heter så fint heter i deres kampanje.

Hvis vi skal klare å sørge for gode tjenester til samfunnet og til hver enkelt av oss, er det en ting som er aller viktigst; dyktige medarbeidere. Og hvis vi skal klare å rekruttere og beholde gode medarbeidere, må vi være en moderne og attraktiv arbeidsgiver.

For å lykkes med dette må vi ha et godt samarbeid mellom oss i KMD som sentral arbeidsgiver, og dere som lokale arbeidsgivere

Regjeringen har allerede iverksatt en rekke tiltak for å fornye og forbedre arbeidsgiverpolitikken;

Vi har satt i gang en modernisering av tjenestemannsloven, for å tilpasse den dagens utfordringer og muligheter

Sørget for en historisk høy pott til lokale lønnsforhandlinger i hovedoppgjøret i 2014, slik at dere kan fordele lønnsmidler i tråd med lokale behov

Satt av 10 mill kr til digitale læringsplattformer, og utviklet flere kurstilbud på denne plattformen.

Iverksatt prøveprosjekter for å prøve ut nye måter å jobbe på, for å sørge for bedre tjenester, mer kompetanse og et bedre arbeidsmiljø. Først ut er Kriminalomsorgen, som skal prøve ut nye arbeidstidsordninger.

Vi har utarbeidet en ny lederplakat og et program for bedre styring og ledelse i staten

Vi jobber for en modernisering av hovedtariffavtalen, for mindre detaljstyring og mer handlingsrom for dere i virksomhetene

Vi har forenklet og forbedret flere særavtaler, for eksempel forenklet antall satser etter reiseregulativet

Men vi har noen grunnleggende utfordringer vi må ta tak i.
Samtaler både med dere og andre parter viser behov for forbedring fra vår side.

Vi har gjennom to undersøkelser kartlagt hvordan vi i KMD kan bli en bedre sentral arbeidsgiver.

Deloitte og Rambøll har foretatt undersøkelser, der blant annet dere har vært viktige bidragsytere.

Både dere som jobber med personalledelse og andre peker på noen klare utfordringer;

 • Vi må bli tydeligere på hva vi står for som sentral arbeidsgiver
 • Virksomhetene må få større innflytelse over arbeidsgiverpolitikken
 • Vi må gi dere bedre rådgivning og støtte til omstilling
 • Vi må bli bedre til å dele kunnskap, både fra oss i KMD til dere og mellom virksomhetene i staten.

For å løse disse utfordringene jobber vi nå med en ny arbeidsgiverstrategi, som vi vil sende på høring til dere. Jeg kan likevel røpe noe om hvordan vi tenker

For det første; Vi må bli en tydeligere sentral arbeidsgiver

 • Vi må definere hva som er våre felles verdier som arbeidsgivere i staten.  Det bør handle om samfunnsoppdraget, om brukerorientering og om faglighet og effektivitet.
 • Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde gode folk må vi fremheve hvor viktige og spennende jobber som finnes i staten, og avlive mytene om staten som en grå og kjedelig arbeidsgiver.
 • er har mange statlige virksomheter allerede gått foran, for eksempel Skatteetaten og Forsvaret.  
 • Vi må videreutvikle vår rolle i trepartssamarbeidet. Dette samarbeidet har alltid vært viktig for Norge, men nå er det viktigere enn noensinne. - En ansvarlig lønnspolitikk er helt nødvendig for at vi skal komme gjennom denne omstillingen, og kunne trygge arbeidsplasser både i privat og offentlig sektor.  
 • Vi må fortsette arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre avtaleverket vårt.
 • Mer tillit til lokale parter, mindre sentral detaljstyring.
 • Vi må bli bedre til å rekruttere og beholde de gode medarbeiderne, gjennom noen felles satsingsområder: kompetanseutvikling og inkludering.

Kompetanseutvikling

Staten kjennetegnes ved å ha ansatte med veldig høy kompetanse. Vi må bli bedre på å utvikle den kompetansen mer strategisk og systematisk.

Det er fint å kunne delta på kurs, men slike tilbud bør være en del av en plan for å utvikle hver enkelt medarbeider, og gjøre de offentlige tjenestene bedre.

Bedre tilbud om kompetanseutvikling vil gjøre staten til en mer spennende arbeidsgiver med gode karrieremuligheter. Og det gjør det lettere for oss å nå de målene vi har satt oss i virksomhetene våre.

Inkludering

Vi må bli enda bedre til å få tak i de kloke hodene, uavhengig av om de har nedsatt funksjonsevne, hull i CVen eller en annen etnisk bakgrunn enn flertallet. Vi må klare å speile det mangfoldige samfunnet vi skal tjene.

Vi har et flott traineeprogram i staten, for arbeidssøkere med høy kompetanse og nedsatt funksjonsevne.

12 statlige virksomheter deltar, med til sammen 18 plasser.

Veldig gode erfaringer, både for traineene og virksomhetene.  Erfaringen er at traineene er kompetente og engasjerte.

Veivesenet har vært særlig aktive og flinke til å tilby plasser, fordi de selv ser at dette gir dem medarbeidere de trenger i mange viktige samferdselsprosjekt.

Flere virksomheter bør delta. Handler om at vi evner å se forbi ytre egenskaper, og oppdage talentene.

Egentlig lite tilrettelegging som skal til, handler mer om å tenke nytt og være åpen.  Staten bør være en åpen, nytenkende og inkluderende arbeidsgiver. 

Det vi lærer gjennom traineeprogrammet, gjør oss til bedre arbeidsgivere for alle våre ansatte.

 For det andre: Dere i virksomhetene skal få større innflytelse over den sentrale arbeidsgiverpolitikken.

I dag har statens personaldirektør en krevende dobbeltrolle, som en del av et politisk styrt regjeringsapparat og som representant for de statlige arbeidsgiverne. Ikke alltid klart hvem han eller hun snakker på vegne av.

Vi bør ha mindre politisk styring av arbeidsgiverfunksjonen, og mer innflytelse fra arbeidsgiverne i staten.

Derfor vil vi utvikle et interessefellesskap, bestående av representanter fra virksomhetene.  Et slikt interessefellesskap kan blant annet ha innflytelse på

Hvilke posisjoner vi skal ha ved forhandling av hovedtariffavtale og særavtaler og ved for eksempel utarbeidelse av IA- avtalene.

Hva som skal være satsingsområder og samarbeid på tvers av statlige virksomheter

Vi inviterer dere til å komme med innspill på hvordan vi konkret kan organisere et slikt interessefellesskap.

Vi ser ikke for oss at vi skal delegere formelle fullmakter, men likevel å gi dere mer reell innflytelse på hvilke posisjoner staten har i møte med partene

For det tredje skal vi utvikle bedre tjenester til virksomhetene

Det gjelder særlig tjenester om veiledning i avtaleverk og tjenester.

Vi vil vurdere å opprette et slags servicetilbud, som kan bistå dere i virksomhetene mer både i spørsmål om regelverk og særlig i forhold til omstilling.

Vi kan lære av hvordan andre virksomheter har laget digitale verktøy for å gi gode svar på vanlig stilte spørsmål, og frigjøre saksbehandlernes tid til andre oppgaver.  

Vi bør vurdere om vi kan samle kunnskap om god praksis og relevant regelverk i en felles portal for å gi dere en bedre mulighet for å dele gode eksempler og til å lære av hverandre.

For å oppsummere mine viktigste budskap;

Vi skal bli tydeligere på hva vi står for som sentral arbeidsgiver, og være en pådriver for å fornye, forenkle og forbedre regel- og avtaleverk 

Vi skal gi dere i virksomhetene større innflytelse over statens posisjoner.
Dere skal få bedre hjelp til å håndtere daglige utfordringer med omstilling og bruk av regelverk.
Vi skal bli flinkere til å dele kunnskap og lære god arbeidsgiverpolitikk av hverandre.
Summen av disse tiltakene skal bidra til å gjøre oss til en mer attraktiv og moderne arbeidsgiver.
Vi skal bli bedre til både å rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere.
Da vil vi også kunne gi samfunnet og innbyggerne våre enda bedre tjenester – for det er til syvende og sist det som er det aller viktigste oppdraget vårt.