Statskog åpner for jakt på skogsfugl og rype

Statskog åpner nå de fleste av sine områder for ordinær jakt på skogsfugl og rype. Samtidig innfører statsforetaket en øvre nasjonal maksgrense for fangst.

Årets tellinger viser et oppsving i bestanden av rype og skogsfugl i de aller fleste av Statskogs jaktområder. Enkelte områder i midtre Salten og indre Troms stenges for fuglejakt, og i noen områder begrenses antallet jaktdager. For øvrig er Statskogs områder i sør og nord satt i grønn sone.

Nasjonal maksfangst

Statskog har vridd forvaltningen fra kvoteregulering til å styre antallet dager det blir jaktet i de ulike områdene. Endringen kommer etter funn gjort i fagsjefens egen doktorgrad. Dette gir en langt mer presis og tilpasset regulering. Samtidig innfører Statskog nå nasjonale maksfangster på fire ryper og to skogsfugl per dag.

Om Statskog:

Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 58 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Dette skaper verdier til staten og sikrer befolkningen tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Selskapet er organisert som statsforetak. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Rypejakt.
Rypejakt. Foto: Torkel Skoglund/Statskog