Statskog med rekordhøy skogplanting

Statskog satte ny rekord med 1,9 millioner planter i jorda i fjor. Det høye plantenivået er et resultat av planting etter fjorårets hogst, samt tettere planting som klimatiltak og suppleringsplanting der det var behov.

Bærekraftig drift av skogen er en del av løsningen for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Planting er avgjørende for å ha nødvendig bærekraft i norsk skogsdrift. Planting er Statskog sitt hovedtiltak etter hogst og skjer vanligvis om våren og høsten. Plantene er ett til to år idet de settes i jorda og er tilpasset stedet treet skal vokse opp. 

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Formålet er gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren.

Skogplanting gran.
Skogplanting gran. Foto: Steinar Johansen/Statskog/Midt-Norge
Til toppen