Statskog selger innen kommunen

70 prosent av eiendommene Statskog har solgt har gått til kjøpere i samme kommune.

Ved Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 ga Stortinget sin tilslutning til Statskogs planer om en større gjennomgang og effektiv arrondering av foretakets eiendommer. I 2011startet derfor Statskog et omfattende salg av spredte skogeiendommer foretaket eide før 2010. Ved utgangen av 2016 hadde Statskog solgt 440 000 dekar. 70 prosent av eiendommene er solgt til kjøpere i samme kommune, 11 prosent er solgt til Miljødirektoratet og 7 prosent til kommuner. 12 prosent av eiendommene er solgt til kjøpere utenfor kommunen der eiendommen ligger. De fleste av disse er jord- og skogbrukere i nabokommunen til den kommunen der eiendommen ligger.

Jakt, fiske og friluftsliv

Statskog er landets største grunneier og forvalter 1/5 av fastlands-Norge. Ett av Statskogs tre hovedmål er å legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Statskog er største tilbyder av jakt til allmennheten og tilbyr "Statskogs Norgeskort". Dette er et felles fiskekort for statens grunn utenfor statsallmenning, og gir rett til fiske i tusenvis av vann og vassdrag. I 2016 solgte Statskog 23 000 jaktkort og 17 000 fiskekort. Statskog har bidratt sterkt til å utvikle jakt- og fiskeportalen Inatur.no, og hele Norges turportal GodTur.no

Omfattende digitaliseringsløft

Statskog har gjennomført en vellykket digitalisering og forenkling av virksomheten. Dette gjør at Statskog kan levere stadig bedre tjenester til sine kunder. Blant ulike gjennomførte forbedringer er kvalitetssikring av det offentlige eiendomsregisteret, matrikkelen. Nær fem millioner dekar er sikret i fellesskapets eie gjennom arbeidet. Dette øker muligheten for verdiskapning i utmark både for Statskog og andre aktører.

Positivt økonomisk resultat

Resultatregnskapet for Statskog i 2016 viser høyere inntekter og resultat enn i 2015. Hovedårsaken til økte inntekter og resultat i 2016 er store engangsinntekter fra skogvernerstatninger. Statskog-konsernet hadde en brutto omsetning på 422,7 millioner kroner i 2016, og et driftsresultat på 125 millioner kroner. Resultatet før skatt var 141,1 millioner kroner og årets resultat ble 130,5 millioner kroner. Statskog leverte 338 000 kubikkmeter tømmer i 2016. 

Til toppen