Statskog SF har utredet privatisering av foretakets skogvirksomhet

Statskog SF ble i foretaksmøte 10. oktober 2014 bedt om å utrede ulike modeller for privatisering av foretakets skogvirksomhet utover det arronderingssalget som ble satt i gang under den forrige regjeringen. Utredningen ble lagt fram for landbruks- og matministeren i foretaksmøtet 2.3.2015.

I Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap viser regjeringen til at den vil styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog SF tilsvarende det Statskog SF har kjøpt de siste årene, jf. også regjeringens politiske plattform Sundvolden-erklæringen. 

Utredningen Statskog SF nå har lagt fram, belyser ulike modeller for privatisering og organisering av skogvirksomheten på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Utredningen belyser også i hvilken grad allmennhetens tilgang til jakt og vilkår for jakt, fiske, friluftsliv og andre brukerinteresser kan bli påvirket som følge av privatisering av skogvirksomheten, og på hvilken måte en kan sikre at de ikke blir dårligere. 

I rapporten konkluderer Statskog SFs styre med at det kan være fornuftig å øke arronderingssalget med 150 000 daa. Dette vil bidra til å styrke det private skogbruket, samtidig som det bedrer Statskogs eiendomsstruktur.

Dersom en ønsker ytterligere privatisering, er det styrets vurdering at dette kan gjøres gjennom etablering og privatisering av et eller flere AS som eier skog.

- Statskog har gjort et omfattende arbeid, og jeg vil nå foreta en grundig gjennomgang før Regjeringen kommer tilbake med forslag om hvordan vi kan bruke eierskapet i Statskog SF til å øke utnyttelsen av de totale skogressursene i Norge, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Styreleder i Statskog SF,  Gunnar Olofsson, presenterte i dag utredningen om privatisering av foretakets skogvirksomhet for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Styreleder i Statskog SF, Gunnar Olofsson, presenterte i dag utredningen om privatisering av foretakets skogvirksomhet for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen