Statsministerens innledning på pressekonferanse om tiltak for å komme ut av koronakrisen

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferanse 29. mai om økonomiske tiltak for å komme ut av koronakrisen.

Pressekonferanse om tiltak for å komme ut av koronakrisen
Statsminister Erna Solberg presenterte regjeringens økonomiske tiltak for å komme gjennom koronakrisen. Foto: Arvid Samland

Sjekket mot fremføring

Kjære alle sammen,

I dag legger vi frem en tiltakspakke som skal få fart på norsk næringsliv igjen.

Selv om dagens tall går i riktig retning, står vi fortsatt i en situasjon der flere hundre tusen er permitterte og arbeidsledige.

Mange bedrifter går fortsatt for halv maskin. Flere er usikre på om de vil berge livsverket sitt eller har en jobb å gå til senere.

Koronakrisen kommer på toppen av en situasjon med et stort omstillingsbehov i Norge, blant annet drevet av rask teknologiutvikling og sterk internasjonal konkurranse.

Krisen vi nå står i har ikke gjort behovet for omstilling mindre. Behovet har blitt forsterket.

Målet vårt er fortsatt å bygge et Norge som er grønnere, smartere og som sikrer et bærekraftig velferdssamfunn.

Tiltakspakken vi legger frem i dag skal bidra til å lette situasjonen her og nå – og den skal også bidra til å ruste Norge for fremtiden.

  • Derfor er det viktig at vi skaper mer fremover.
  • Og at vi klarer å inkludere flere.

I fremtiden trenger vi flere som er i jobb og som betaler skatt. Vi trenger flere bedrifter som bidrar til statskassen, og som ikke er avhengige av tilskudd fra statskassen.

Vi må bruke denne perioden til å skape et bedre grunnlag for verdiskaping i fremtidens økonomi.

Å øke næringslivets konkurransekraft har vært en viktig prioritering for regjeringen i flere år.

Nå er det blitt enda viktigere.

Bedrifter har mistet kunder og aktivitet. Og av de mange permitterte vi har, er omtrent 9 av 10 fra privat sektor.

For å skape mer, må vi få folk tilbake igjen i jobb.

Derfor lanserer vi en kortvarig støtteordning med lønnstilskudd for bedrifter som tar tilbake permitterte nå i sommer.

Vi tar også et krafttak for vedlikehold av statlige og kommunale bygg.

For å skape mer, må vi styrke den grønne omstillingen. Derfor foreslår vi en stor satsing på næringsrettet forskning og innovasjon, med perspektiver ikke bare for resten av dette året, men for flere år fremover.

Bedriftene må settes bedre i stand til å drive innovasjon, til å vokse og fornye seg.

For å skape mer, må vi som land ha flere ben å stå på. Da må også flere starte egen virksomhet.

Derfor har vi tidligere lagt frem en omfattende gründerpakke og foreslått forbedringer i opsjonsordningen for nystartede bedrifter.

Vi kommer ikke til å kunne skape nye virksomheter uten at privat kapital rettes sterkere mot investeringer i nye jobber.

Derfor fremmer vi i dag forslag for lettere å kunne investere i egen virksomhet og forslag som styrker norsk privat eierskap.

For å inkludere flere, må vi kvalifisere flere til arbeidslivet. Til de jobbene som vil være der i fremtiden.

Tidligere kriser har lært oss at vi må tilby utdanning for å hindre at folk blir stående varig utenfor.

Derfor skal vi gjennomføre Utdanningsløftet 2020 og sørge for at flere får den kompetansen morgendagens arbeidsliv trenger.

Vi startet arbeidet i Revidert nasjonalbudsjett.

Der kom det penger til 5.000 nye studieplasser ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

Nå foreslår vi å styrke mulighetene for videregående opplæring for permitterte og ledige, styrke fag- og yrkesopplæringen og øke lærlingtilskuddet.

Vi foreslår også en rekke tiltak for å øke kompetansen til dem med minst utdanning, styrke integreringsarbeidet og fortsette inkluderingsdugnaden.

For det er jo sånn at jobb er den grunnleggende velferden for den enkelte. Flest mulig i jobb er helt avgjørende for et bærekraftig velferdssamfunn.

Oljefondet gir oss handlefrihet, men kun når det kommer på toppen av verdiskapingen i næringslivet.

For at vi skal klare å opprettholde velferden også i fremtiden, skal vi legge til rette for at det lønner seg å satse, ansette og vokse slik at nye jobber kommer i privat sektor.

Vi investerer nå som samfunn for å få fart i næringslivet og jobbskapingen på kort sikt - og styrke konkurranseevnen på lengre sikt.

Det vil komme samfunnet, det vil si familier, bedrifter og lokalsamfunn til gode.

Vi løser ikke alle utfordringene med de tiltakene vi legger frem i dag.

Vi må jobbe over tid, vi må bruke flere budsjetter i årene som kommer. Dette er ett skritt på veien ut av krisen - for å skape flere private arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet.

Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med Stortinget, og er trygg på at vi sammen skal komme frem til gode løsninger.

Da gir jeg ordet videre til næringsministeren.