Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministerens meddelelse etter at Frp gikk ut av regjering

Statsministeren meddelte følgende til Stortinget den 28. januar etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering, og at det derfor ble endringer i regjering.

President,
Fremskrittspartiets leder varslet 20. januar at partiet ønsket å forlate regjeringen. Den 24. januar gikk partiets statsråder av. Regjeringen består nå av partiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Ved stortingsvalget 11. september 2017 oppnådde partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti flertall i Stortinget.

Fremskrittspartiets leder har uttalt at partiet ikke ønsker et regjeringsskifte.

På den bakgrunn fortsetter regjeringen sitt arbeid.

Regjeringen vil fortsatt legge Granavolden-plattformen til grunn for sitt arbeid.

Plattformen peker ut en klar retning i arbeidet for å løse de store utfordringene Norge står overfor:

 • Regjeringen vil skape et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber, bygge infrastruktur i hele landet, satse på kunnskap og kompetanse, fremme det grønne skiftet og sikre flere ben å stå på.
 • Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk som er nødvendig for å skape økologisk bærekraft, slik at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss.
 • Regjeringen vil arbeide for sosial bærekraft gjennom å bevare et samfunn preget av små forskjeller, tillit mellom folk og redusert fattigdom. Regjeringen vil videreføre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk.
 • Regjeringen vil arbeide for et tryggere samfunn gjennom å ivareta rettstaten, et sterkt og effektivt politi og et troverdig forsvar av landet vårt.

 Jeg viser for øvrig til regjeringserklæringen holdt i Stortinget 29. januar 2019.

Arbeidet med å følge opp regjeringserklæringen er godt i gang. La meg nevne noen eksempler:

 • En stortingsmelding om kompetansepolitikken er under utarbeidelse. Målet er å tilby påfyll av kompetanse slik at ingen går ut på dato i vårt arbeidsliv.
 • Det skal utarbeides en plan for reduksjon av utslipp av klimagasser i Norge. Det faglige grunnlaget for arbeidet er snart på plass.
 • Arbeidet med en ny perspektivmelding, som peker på de valg vi må ta fremover for å skape et bærekraftig velferdssamfunn, er satt i gang.
 • Samarbeidet med kommunene om kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet - pågår for fullt, og med stort engasjement fra alle parter.
 • Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for Forsvaret og fører en utenrikspolitikk for å sikre Norge i en urolig verden.
 • Regjeringen jobber videre med en barnereform hvor hovedmålet er å gi alle barn like muligheter og å styrke økonomien til familier med lav inntekt.
 • Det utarbeides en likeverdsreform som skal gi en enklere hverdag for familier som har barn med spesielle behov.

President,
Jeg vil invitere Stortinget til konstruktivt samarbeid for å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

Til toppen