Statsministerens tale ved nedlegging av vardestein i Bergen

Kjære alle sammen. Regjeringens visjon er å skape pasientens helsetjeneste. Også for dem som er rammet av kreft.

Sjekkes mot fremføring.

Vardesenteret handler om nettopp dette. Senteret er et utrolig viktig tilbud for pasienter og for pårørende. Vardesenteret skal være et sted å hente krefter, et sted utviklet på pasientenes og pårørendes premisser.

Regjeringen har hele tiden hatt som mål å bygge en helsetjeneste som handler om pasienten. For å gi innhold til visjonen har vi innført Pakkeforløp for kreft, vi har lagt fram en nasjonal kreftstrategi – Leve med kreft, en ny Nasjonal helse- og sykehusplan og en pårørendestrategi. Vi etablerer nå også Pakkeforløp hjem for kreftpasienter.

Mange kreftpasienter opplever at de ikke er friske selv om de er kreftfrie. Å leve med senskader og å komme tilbake til livet en levde før kreften kan være tøft. Da blir det ekstra vanskelig når den tette oppfølgingen man har fått på sykehuset, blir borte.

Målet med Pakkeforløp hjem er å gi tettere og bedre oppfølging til personer som har gjennomgått kreftbehandling. Det handler om tiden etterpå, hvordan kreftpasientene skal følges opp både når det gjelder fysiske, men også psykisk helse og psykososiale forhold. Det handler også om hvordan pårørende og etterlatte skal ivaretas.

I pasientens helsetjeneste blir ingen beslutninger om deg, tatt uten deg. Alle skal bli møtt med spørsmålet «Hva er viktig for deg?» Og «Hva trenger du?». Dette er minst like viktig i livets sluttfase som ellers.

Regjeringen la i fjor fram den første stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg – Vi skal alle dø en dag, men alle andre dager skal vi leve. For dem som skal motta lindrende behandling og omsorg, er det viktig å bli hørt, forstått, inkludert og respektert.

Det er ikke bare pasienten og hans eller hennes nærmeste som blir berørt i forbindelse med en kreftdiagnose. Mange blir berørte, og de som står i sentrum opplever både å skulle hanskes med sykdommen og behandlingen, samtidig som de også skal håndtere reaksjoner fra familie og venner. 

Kreftbehandling er tøft for kropp og sinn. De fleste som har kreft synes det er naturlig at de føler seg trøtte og slitne under kreftbehandlingen, men få er klar over at dette skal vare i lang tid etterpå. Det kan være vanskelig å snakke med sine nærmeste om dette – venner kan vike unna og unngå temaet.

Jeg opplever sterk faglighet og imponerende dyktighet rundt disse vanskelige spørsmålene hos leger og helsepersonell. Og ikke minst – et stort engasjement på pasientens vegne.

Men helsetjenesten kan ikke hjelpe deg med alt. Av og til er den beste hjelpen et menneske kan få, at et annet menneske bruker sin livserfaring til å hjelpe medmennesker i en tilsvarende situasjon. Et menneske som kan dele kunnskap om å mestre livet som kreftsyk og å finne tilbake til hverdagen etter kreftsykdom. Et menneske som kan lose deg gjennom vanskelige stunder og gi råd om hvordan du kommer deg videre.

Vardesenteret er et slikt sted. Der du kan snakke med noen som har opplevd dette før. Som kan støtte deg på veien videre, og som kan være der for deg også lenge etterpå. Som er et sted du kan komme innom når du føler for det.

Det er vårt mål å skape pasientens helsetjeneste – der pasienten er en likeverdig samarbeidspartner, som tar ansvar, som har kontroll og som er sjef i eget liv. 

Partnerskapet mellom Kreftforeningen og sykehus er nettopp det vi ønsker mer av. Sammen kan vi gjøre mer enn hver for oss. Kreftforeningen som en frivillig organisasjon og sykehusene som en offentlig aktør jobber sammen med og for kreftpasienter og pårørende. Det gir store synergieffekter.

Vardesenteret er et tindrende eksempel på samarbeid mellom Kreftforeningen og sykehuset. Nå har vi slike sentre i de største byene over hele landet. Det er jeg glad for.

Det nye Vardesenteret i Bergen vil kunne gi flere tilbud til flere kreftpasienter på Vestlandet. Det er derfor med stor glede jeg legger ned den første vardesteinen. Tusen takk for jobben dere gjør og lykke til med det videre arbeidet.