Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsråd Dale deltar på FAOs Generalkonferanse i Roma

Statsråd Jon Georg Dale deltar 3. – 4. juli på Generalkonferansen til FAO – FNs mat- og landbruksorganisasjon. Han er delegasjonsleder for den norske delegasjonen, som inkluderer representanter for Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norad. I tillegg er Forum for utvikling og miljø representert i delegasjonen.

Generalkonferansen er FAOs høyeste organ, og møtes annethvert år for å vedta program og budsjett for organisasjonen og diskutere politiske spørsmål knyttet til verdens matsikkerhetssituasjon. Årets Generalkonferanse er preget av at antallet sultende og underernærte har økt igjen, og at situasjonen er spesielt alvorlig i Sør Sudan, Jemen, nordøst-Nigeria og Somalia. Et viktig tema for delegatene vil derfor være Agenda 2030 og spesielt Bærekraftsmål 2 om sult og underernæring.

 Statsråd Dale skal holde det norske hovedinnlegget. Han vil legge spesiell vekt på innsatsen for å nå bærekraftsmålene, styrking av globale løsninger, FAOs innsats for matsikkerhet, skog, hav og genetiske ressurser.
Statsråd Dale skal holde det norske hovedinnlegget. Han vil legge spesiell vekt på innsatsen for å nå bærekraftsmålene, styrking av globale løsninger, FAOs innsats for matsikkerhet, skog, hav og genetiske ressurser. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Full matsikkerhet innen 2030?

Hvordan skal verdenssamfunnet nå målet om full matsikkerhet for alle innen 2030? Knapphet på vann og endret klima spesielt i nære Østen og Nord Afrika har satt matsikkerhet under stort press i disse områdene. Generalkonferansen skal også diskutere bærekraftige løsninger for å hindre sult i konfliktpregede land. Utvikling på landsbygda kan også ha stor betydning i et migrasjonsperspektiv og Generalkonferansen skal diskutere hvordan dette konkret kan gjøres.

Fikk orientering av Norges FN-ambassadør

Statsråd Dale fikk en orientering av Norges FN-ambassdør i Roma, Inge Nordang, om global status for matsikkerhet og arbeidet til de tre Roma-baserte FN-organisasjonene (FAO), Verdens matvareprogram (WFP) og FNs fond for landbruksutvikling (IFAD). I presentasjonen understreket ambassadøren blant annet at 793 millioner mennesker er kronisk underernærte, en nedgang på 169 millioner de siste 10 årene. Verdens befolkning er på 7 mrd. mennesker og 1/10 av disse er kronisk underernærte. Det er antatt at verdens befolkning vil passere 9 milliarder innen 2050 og at to tredjedeler vil bo i byer/urbane områder.

Konkurransen om naturressurser vil bli enda sterkere og kan føre til avskoging, tomme grunnvannskilder og minsket artsmangfold. Det antas også at sykdom vil forekomme hyppigere samtidig som antimirkoniell resistens (AMR) øker. Fattigdom, klimaforandringer, konflikt og økt press på naturressursene vil føre til økte migrasjonsstrømmer. FAO lanserte i februar i år en rapport som oppsummerer utviklingstrendene og utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Denne rapporten ligger til grunn for utkastet til program og budsjett for organisasjonen de neste to årene og policyanbefalingene som skal vedtas av Generalkonferansen. 

Den globale matsituasjonen er et sentralt tema 

Den norske delegasjonen skal jobbe aktivt for at Agenda 2030 utgjør rammen og politisk utgangspunkt for alt FAOs arbeid fremover. Delegasjonen skal spesielt støtte tiltak som sikrer at FAOs faglige tyngde opprettholdes. I Generaldebatten vil den globale matsituasjonen, spesielt i lys av klimaforandringene, være hovedtema. Statsråd Dale skal holde det norske hovedinnlegget. Han vil legge spesiell vekt på innsatsen for å nå bærekraftsmålene, styrking av globale løsninger, FAOs innsats for matsikkerhet, skog, hav og genetiske ressurser. Med bakgrunn i det nordiske Ministermøtet har han også tatt initiativ til et felles nordisk engasjement omkring innsatsen mot antimikrobiell resistens (AMR). I hovedinnlegget vil Norge understreke at AMR er én av de største globale helsetruslene i vår tid og at vi må slutte å produsere mat på en måte som setter liv i fare.

De nordiske land står samlet om One Health/Én helse-tilnærmingen, for å sikre at alle relevante sektorer samarbeider om å møte denne globale trusselen. Globalt samarbeid er en forutsetning for å bekjempe AMR og FAO har en sentral rolle å spille sammen med Verdens helseorganisasjon WHO og den internasjonale dyrehelseorganisasjonen OIE.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen