Statsrådens innlegg på pressekonferansen 3. november

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim presenterte nyheter da han deltok i regjeringens koronapressekonferanse.

                                                                                       * Sjekkes mot fremføring

Situasjonen i arbeidsmarkedet har bedret seg siden i vår da Norge stengte ned.

To av tre koronaledige er nå tilbake i jobb.

Det er bra.

Men fortsatt er tallet på arbeidsledige og permitterte høyt.

Krisen er ikke over.

De siste ukene har vi blitt minnet om at situasjonen er skjør.

Det er usikkerhet rundt smitteutviklingen.

Og det er usikkerhet rundt hvilke konsekvenser nye smitteverntiltak har for bedrifter som sliter og for de i arbeidsmarkedet som er hardest rammet.
Regjeringen følger situasjonen tett og foreslår nødvendige tiltak og justeringer fortløpende.

I dag vil jeg trekke fram tre endringer vi mener er nødvendige:

For det første
Regjeringen vil forlenge de midlertidige endringene i reglene for sykepenger.

Alle som må være borte fra jobben fordi de har fått påvist covid-19 har rett på sykepenger.

Også de som mistenker slik sykdom, og som er i karantene, har rett på sykepenger.

Fortsatt vil det være slik at arbeidsgiver kun betaler for de tre første dagene ved koronarelatert sykefravær – mot 16 dager normalt.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil fortsatt ha rett til sykepenger fra Nav fra dag 4 – mot dag 17 normalt.

Reglene om sykepenger gjaldt i utgangspunktet ut 2020.
Vi foreslår at de forlenges ut mars 2021.

For det andre
Lokale smitteutbrudd kan føre til at både barnehager og skoler blir stengt, og at barn må i karantene.

Selv om mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra eller jobbe fleksibelt i slike situasjoner, skal foreldre slippe å bekymre seg for hvordan hverdagen skal gå opp.

Regjeringen har gitt foreldre rett til omsorgspenger ut året i tilfeller med nedstenging og karantene.

Vi varsler allerede nå at vi vil forlenge denne retten ut juni 2021.

*

I sommer ble kvoten på omsorgspenger nullstilt sånn at familier fikk full årskvote de siste seks månedene i 2020.


Regjeringen foreslår at kvotene blir doblet også i 2021.

Det betyr at en familie neste år vil ha rett til minst 40 dager med omsorgspenger sammenlignet med 20 dager i en normal situasjon.

For det tredje
Som statsministeren var varslet tidligere i dag: vi forlenger den midlertidige, forhøyede dagpengesatsen for permitterte og ledige.
Forhøyet sats skulle vare ut 2020.

Nå foreslår vi å forlenge denne ut mars 2021.

Økt usikkerhet på grunn av smitteverntiltak gjør at regjeringen venter med å gjenninnføre normal dagpengesats.

Smitteverntiltak har konsekvenser for mange bransjer. Høyere sats vil særlig komme lavtlønte til gode i en fortsatt vanskelig tid.  

*

Solide velferdsordninger er en styrke for samfunnet vårt nå som alle må ta sin del av jobben med å begrense smitten.