Status for gjennomføringen av EUs avfallstrategi

Europakommisjonen la 19. januar frem en rapport som ser på status for gjennomføringen av avfallspolitikken i EU de siste fem årene. Statusrapporten er en oppfølging av EUs langtidsstrategi fra 2005 for avfallsreduksjon og økt gjenvinning i EU. Miljøråd Knut F.Kroepelien rapporterer.

Noen av hovedkonklusjonene i rapporten viser at mens det er gjort små fremskritt de siste fem årene for reduksjon av mengden avfall, er det blitt betydelig mer gjenvinning og redusert deponering. Rapporten viser samtidig gode fremskritt i reduksjonen av mengden farlig avfall.

Rapporten viser i tillegg en tendens til en frakobling mellom økonomisk vekst og forbruk sammenlignet med mengdene avfall som oppstår. Mens mengden avfall har økt jevnt med den økonomiske veksten siden etterkrigstiden, viser rapporten at veksten av avfall nå er mindre enn den økonomiske veksten målt i BNP. Det å redusere materialbruken i økonomien og dermed avfallsmengdene er ett av hovedformålene i avfallstrategien.  

Forenkling av regelverk
Lovgivningen i EU er ellers blitt forenklet og strømlinjeformet på avfallsområdet de siste fem årene. Dette er et i ledd i å senke den administrative byrden for landene som skal implementere lovverket. Allikevel viser rapporten at det fremdeles er store utfordringer med gjennomføring av regelverk i enkelte land. Norge gjennomfører EUs regelverk for avfall som en del av EØS-avtalen.

En annen utfordring som rapporten peker på er ulovlig eksport av avfall til land utenfor EØS-området.

Grønn vekst
Gjenvinningsindustrien genererer flere positive økonomiske konsekvenser som blant annet flere arbeidsplasser og verdiskaping i Europa. Fremover blir det viktig å se EUs avfallspolitikk i sammenheng med en mer miljøvennlig ”grønn økonomi” samt økt ressurseffektivitet. Et flaggskipinitiativ om dette temaet under vekst- og sysselsettingsstrategien Europa 2020 samt et veikart skal legges frem fra Kommisjonen i løpet av våren 2011.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Til toppen