Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Status i arbeidet med ny fiskeripolitikk i EU

Rapport fra fiskerirådene Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset, EU-delegasjonen

Fiskeriministrene i EU er kommet til enighet om forpliktende datoer for innfasing av et forbud mot utkast av fisk i EU og mer ansvarlig fastsettelse av kvoter. Fiskerirådene ved EU-delegasjonen rapporterer.

Etter nærmere 18 timers forhandlinger, kom EU-landenes fiskeriministre tidlig 13. juni til enighet om sin holdning til de sentrale elementene i Kommisjonens forslag til reform av EUs felles fiskeripolitikk. Enigheten innebærer blant annet forpliktende datoer for innfasing av et forbud mot utkast av fisk i EU og mer ansvarlig fastsettelse av kvoter.

13. juli 2011 la fiskerikommissær Maria Damanaki frem Europakommisjonens forslag til reform av EUs felles fiskeripolitikk. Reformforslaget, som staker ut en ny kurs for EUs fiskeripolitikk, har det siste året vært til behandling av medlemslandene i Rådet og i Europaparlamentet. Det er ikke ventet en endelig beslutning før tidligst sommeren 2013.

Fiskeriforvaltningen i EU har stor betydning for Norge fordi vi deler ansvaret for forvaltningen av felles fiskebestander i Nordsjøen og Skagerak med EU.  Norge har over lang tid vært opptatt av at EU skal få et forbud mot utkast av fisk. Norge har utkastforbud, mens EUs fiskere derimot er pålagt å kaste ut fisk som de ikke har kvote på eller som er for liten. Et av de sentrale forslagene fra Kommisjonen var å innføre nettopp et forbud mot utkast av fisk.

- Det ser nå ut som medlemslandene er enige om at man skal innføre et forbud mot utkast av fisk. Det er også enighet om hvilke fiskeslag forbudet skal gjelde for og tidsrammen for når forbudet skal innføres. Det er veldig positivt, sier fiskeriråd ved EU-delegasjonen Jan Fredrik Danielsen. 

Enighet blant medlemslandene
EU-delegasjonens fiskeriråder Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset følger reformprosessen i EU tett.

De forteller at de mest sentrale forslagene fra Europakommisjonen i tillegg til utkastforbud er mer ansvarlig fastsettelse av kvoter, regionalisering ved at det gis større fullmakter til grupper av medlemsland, særlig på området tekniske reguleringer og obligatorisk utvikling av et system med omsettelige konsesjoner i alle medlemsland.

Danielsen forklarer at hovedutfordringen for EUs fiskeripolitikk har vært at det er for mange fiskebåter som fisker etter for lite fisk. Han er klar på at et utkastforbud i EU ikke er nok for å nå målet om en ny retning for EUs felles fiskeripolitikk. Det er også nødvendig med mer effektive virkemidler for å få ned overkapasiteten i fiskeflåten. 

Fiskerirådene forteller at det under det danske formannskapet denne våren har vært god fremdrift i forhandlingene, noe som endte i den foreløpige enigheten mellom medlemslandene 13. juni. Det innebærer at medlemslandene er enige om hvordan de vil endre Kommisjonens forslag. Denne ikke-bindende enigheten vil nå legges frem for Europaparlamentet.

I tillegg til enighet om utkastforbud, ble medlemslandene er enige om at prinsippet om mer ansvarlig kvotefastsetting skal fases inn. De ønsker også større grad av regionalisering av forvaltningsbeslutninger, men ikke obligatoriske system for omsettelige kvoter i alle medlemsland. Det sistnevnte forslaget har til hensikt å bidra til å løse problemet med overkapasitet i fiskeflåten, altså at det er for mange fiskefartøy som fisker etter for lite fisk. Flere land, inkludert Norge, har hatt gode erfaringer med omsettelige kvoter som også gir fiskerne mulighet til å forlate yrket i bytte mot økonomisk kompensasjon.

Den danske fiskeriministeren Mette Gjerskov som ledet forhandlingene i Rådet, uttrykte på en pressekonferanse etter møtet stor tilfredshet med den enigheten landene hadde kommet frem til. Fiskerikommissær Maria Damanaki var også fornøyd med enigheten, men minnet om at hennes forslag er mer ambisiøst og fortsatt lå som grunnlag for forhandlingene i Europaparlamentet.

Mer ambisiøst Europaparlament?
Også i Europaparlamentets fiskerikomité har reformforslaget dominert alt arbeidet i vår.
- Vi har sett at det særlig er forslagene om omsettelige konsesjoner, utkastforbud og kutt i flåtesubsidier som skaper de største utfordringene både i Europaparlamentet og i Rådet, sier Danielsen.

Tar man utgangspunkt i innstillingen fra saksordføreren, ligger den nærmere Kommisjonens forslag.  Det foreslås blant annet innfasing av utkastforbud for alle fiskeslag frem til 2018, innfasing av omsettelige konsesjoner og innfasing av mer ansvarlig kvotefastsetting fra 2015 slik Kommisjonen foreslår. Saksordføreren har også en rekke forslag som skal bidra til å definere og konkretisere medlemslandenes mulighet til mer regional forvaltning.

Frem til 18. juni kan parlamentarikere i fiskerikomiteen fremme endringsforslag som vil bli lagt frem for avstemming 16. september og trolig stemmes over i plenum i november.

Les flere detaljer om arbeidet med reformen av EUs felles fiskeripolitikk i denne rapporten fra fiskerirådene Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset.

Til toppen