Statusrapport for skatte- og avgiftspolitikk i EU desember 2013

Rapport fra finansråd Astrid Erlingsen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer om utvalgte skattesaker som ble behandlet i 2013, og som også vil stå på EUs agenda i 2014.

Samarbeid på skatteområdet har fått større oppmerksomhet i 2013, blant annet på grunn av internasjonale selskapers skatteplanlegging. Foto: European Union

Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer om utvalgte skattesaker som ble behandlet i 2013, og som også vil stå på EUs agenda i 2014.

I rapporten får du en oppdatering på status i flere skattesaker som er under behandling. Blant annet kan du lese om forslagene til økt informasjonsutveksling over landegrensene, herunder de utvidelser av sparedirektivet som ble drøftet i årets siste møter i Rådet for økonomi og finanssaker (ECOFIN) og i Det europeiske råd.

Videre omtales arbeidet med et felles konsolidert skattegrunnlag – «Common Consolidated Corporate Tax Base» (CCCTB) og det utvidede samarbeidet om en avgift på finansielle tjenester (FTT). Også ulike tiltak for å redusere mulighetene for aggressiv skatteplanlegging gjennom medlemsstatenes egne skattesystemer omtales, blant annet forslaget om en EU-standard for nasjonale omgåelsesregler.

Les om disse og flere andre saker i statusrapporten om skattepolitikk i EU fra finansråd Astrid Erlingsen.