Statusrapport om handlingsplan for det indre marked

Rapport fra EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tiltakene under EUs handlingsplan for det indre marked skal bidra til et mer velfungerende marked. Arbeidet med regelverket, som i stor grad berører Norge, er godt i gang og vil fortsette i 2012. Berørte fagråder ved EU-delegasjonen rapporterer om nye forslag og tiltak i en ny statusrapport.

Handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act, SMA) ble vedtatt av Europakommisjonen 12. april 2011 og er en viktig del av EUs strategi for smart-, bærekraftig- og inkluderende vekst – Europa 2020. Tiltakene som foreslås skal være med å få på plass en sosial europeisk markedsøkonomi  og er en viktig del av Lisboa-traktaten fra 2009.

- Gjennom handlingsplanen ønsker EU å utvikle et mer velfungerende indre marked til fordel både for næringsliv og befolkning som arbeidstakere, forbrukere, studenter, pensjonister og andre. I tillegg til å styrke innbyggernes tillit til det indre marked, skal forslagene bidra til positive virkninger med tanke på miljø og klima. De skal også styrke den eksterne dimensjonen av det indre marked, sier næringsråd Per Mannes ved EU-delegasjonen som har hatt koordineringsansvar for statusrapporten.

Les EU-delegasjonens nye statusrapport om handlingsplanen for det indre marked


Nye tiltak innenfor 12 hovedsektorer

Før utgangen av 2011 la Europakommisjonen fram en rekke konkrete forslag til forordninger og direktiver innenfor de 12 hovedsektorene i handlingsplanen. Dette gjelder tiltak på områder som tjenester, elektronisk handel, immaterielle rettigheter, offentlige innkjøp, forbrukerrettigheter, energiskatt, bedre tilgang til kapital for små- og mellomstore bedrifter, sosialt entreprenørskap og mobilitet av arbeidstakere.

- Det er særlig tiltak innen finanssektoren, tjenestesektoren, det digitale marked og arbeidsmarkedet som blir prioritert med spesiell fokus på behovene til små og mellomstore bedrifter, sier Mannes.

Sentrale tiltak:
I det følgende kan du lese om sentrale tiltak innenfor de ulike hovedsektorene som har blitt lagt fram siden EU-delegasjonens forrige statusrapport fra mai 2011.

- Når det gjelder finansiering for små og mellomstore bedrifter (SMB), la Europakommisjonen 7. desember fram forslag til forordning om etablering av et europeisk kapitalfond (”European Venture Capital Fund”). Som en del av forslaget er også ”European marketing passport”, som tildeles forvaltere av kvalifiserte kapitalfond med tilgang til godkjente investorer i EU.

- For å fjerne hindringer for fri flyt av arbeidskraft i Europa har Europakommisjonen foreslått å innføre et europeisk profesjonskort (European Professional Card) som viser og forklarer yrkeskvalifikasjoner og kompetanse. I tillegg vil man i løpet av 2012 innføre det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) som beskriver  utdanning og kvalifikasjoner på alle nivå og fra alle land. Se her.

- For å styrke forbrukeres rettigheter la Europakommisjonen fram forslag til regelverk for alternativ tvisteløsning for forbrukere utenfor rettssystemet (ADR) for firmaer og deres kunder 29. november. Det legges også opp til en egen ordning for kjøp via internett. Den såkalte online tvisteløsningen (ODR) behandles nå i EUs konkurranseevneråd og i Europaparlamentet.   

- Europakommisjonens ”infrastrukturpakke” som omhandler energi, transport og  telekommunikasjon, ble lagt fram 19. oktober. Pakken inneholder forslag til separate forordninger om retningslinjer for utbygging av det transeuropeiske nettverket (TEN-T) og forslag til forordning om støtte fra EU til å få på plass finansieringsordningen ”Connecting Europe Facility” (CEF) – der også samarbeid med tredjeland er en viktig prioritering.

- 11. januar 2012 la Europakommisjonen fram en meddelelse om elektronisk handel. Europakommisjonen endrer ikke direktivet om e-handel. Mange departementer berøres likevel av innholdet i Europakommisjonens melding. Samme dag ble også en høring med spørsmål om hvordan man kan bygge ned hindringer for betaling over nett presentert.  

- I arbeidet med entreprenørskap, der aktiv inkludering er en prioritering, la Europakommisjonen fram forslag om ”Social Business Initiative” 25. oktober. Som en del av initiativet inngår meldingen om bedriftenes sosiale ansvar (CSR) som oppmuntrer alle bedrifter til å gjennomføre tiltak med sosiale eller miljømessige målsettinger som en integrert del av deres aktiviteter.  

- 25. oktober stemte Europaparlamentet for en resolusjon der de går inn for å forenkle EUs regler for offentlige innkjøpskontrakter. Europakommisjonen presenterte forslagene til nytt regelverk for offentlig anskaffelser 20. desember.

Veien videre
I 2012 vil Europakommisjonen komme med nye forslag til oppfølging av handlingsplanen for det indre marked. EUs råd og Europaparlamentet har som felles ambisjon å komme til enighet om de fleste forslagene innen utgangen av 2012 gjennom effektivisering av beslutningsprosedyrene.

Tiltak som kan forventes i tiden framover er blant annet en vedtatt strategi for europeisk forvaltning av radiospektret i februar 2012, revidering av energiskattedirektivet for å bedre kunne ta i betraktning energiinnholdet i produkter og deres CO2-utslipp. Når det gjelder arbeidet med økt sosial samhørighet, ventes utsendingsdirektivet, som skal inneholde tiltak for å hindre og kunne sanksjonere mot all misbruk og omgåelse av gjeldende regler, framlagt i februar.

Viktig også for Norge
Gjennom EØS-avtalen og Norges deltakelse i det indre marked har EUs handlingsplan for det indre marked stor betydning for Norge.

- EUs felles mål om å komme til enighet om de fleste forslagene innen utgangen av 2012 vil medføre et sterkt tidspress for Norge og EFTA/EØS-landene for å komme med innspill i beslutningsprosessen, sier næringsråd Mannes.