Stor interesse for forskning på bioøkonomi

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningsrådets BIONÆR-program har mottatt hele førti søknader på prosjektmidler fra en pott på inntil 160 millioner kroner til forskning på norsk bioøkonomi.

Årets utlysning av inntil 160 millioner forskningskroner er todelt. Det er lyst ut midler til større forskningsprosjekter som kan føre til nyskapende foredling eller forbedring av produkter basert på bioråstoff. Til denne delen kom det inn 21 søknader om til sammen 630 millioner. Det er også lyst ut midler til prosjekter som åpner muligheter for eller fjerner barrierer mot videreforedling av biobasert avfall og restråstoff.  Dette er nytt i år. Til denne delen kom det inn 19 søknader om totalt 174 millioner.

Forskningsrådets BIONÆR-program skal bidra til å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. Landbruks- og matdepartementet er hovedfinansiør av BIONÆR.