Stor satsing på europeisk miljø- og kulturarvsamarbeid

Miljø og klima er det største satsingsområdet under EØS-midlene, og det er også en betydelig satsing på kulturarv. Norske myndigheter deltar aktivt i samarbeidet på begge områdene.

De siste årene har Klima- og forurensningsdirektoratet samarbeidet med det polske forurensningstilsynet. Dette har ført til at mer effektive systemer for å sikre etterlevelse av miljøregelverket er på plass. I tillegg har allmennheten fått bedre tilgang t

Målsettingen for EØS-midlene er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. For perioden 2009-2014 fordeles om lag 14 milliarder kroner til 15 land. Ca 40 prosent går til miljø- og klimaprogrammer (4 milliarder kr) og programmer for kulturarv (1,4 milliarder kr). I tillegg er grønn innovasjon og næringsutvikling et nytt satsingsområde, og her er det satt av 800 millioner kroner. Styrkingen av det sivile samfunn fortsetter, og det etableres fond for frivillige organisasjoner i alle mottakerlandene. Norge er en av de største bidragsyterne til det sivile samfunn i Sentral-Europa.

Les saken i sin helhet her.

Til toppen