Stor suksess innen EU-forskning

Fredsforskningsinstituttet PRIO deltar i 15 ulike EU-finansierte forskningsprosjekter. – Dette er med på å sette norsk forskning på kartet, mener Peter Burgess, professor og leder for sikkerhetsprogrammet ved PRIO.

Instituttet forsker på betingelsene for fredelige forbindelser mellom nasjoner, samfunnsgrupper og individer og er unikt i sitt slag i Norge. Forskning på konfliktløsning, forsoning og dialog er sentrale arbeidsfelter for PRIO.

Sikkerhetsforskning
EUs pågående 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (2007-2013) har sikkerhetsforskning som en av ti prioriterte tematiske satsinger i programmet. De ti tematiske satsingene er i hovedsak en videreføring av prioriteringer fra tidligere rammeprogram, men sikkerhetsforskning kom til som en helt ny kunnskapssatsing i det 7. rammeprogrammet.  

De siste årene har PRIO hatt flere forskningsprosjekter innen sikkerhetsområdet. Burgess kan fortelle at PRIOs arbeid innenfor sikkerhetsfeltet har vært spesielt relevant i forhold til den internasjonale uroen siden 11. september 2001.

Etikk og verdigrunnlag i sikkerhet
– Det har etter 11. september vært et stort fokus på teknologisk sikkerhet og beskyttelse. Gjennom vårt fokus på etikk og verdigrunnlag i sikkerhet og risikoforskning har dette ført til at vi har jobbet med mange internasjonale aktører, sier Burgess.

Ett av prosjektene Burgess trekker frem er INEX-prosjektet som nettopp ble avsluttet. Forskningsprosjektet handlet om teknologisk beskyttelse, med vekt på de etiske verdier som berører utviklingen av høyteknologisk beskyttelse.

Internasjonalt perspektiv
– Det er i mindre grad forsket på etikkgrunnlaget og menneskelige verdisyn knyttet opp til teknologien. PRIO var nesten alene om å forske på dette. Vi har derfor klart å benytte oss av dette markedssegmentet, sier Burgess.

Burgess forteller at for å fremme norsk forskning er det viktig å ha et internasjonalt perspektiv.

– Denne typen forskning bygger på vekselserfaring og nært samarbeid med andre aktører på sikkerhetsfeltet. Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling kan man utvikle nye og bedre løsninger på sikkerhetsutfordringene man møter i dagens samfunn.

Nettverk er avgjørende
Burgess er ikke i tvil om at det nettverket som PRIO har opprettet i Brussel er en sentral årsak til at EU-prosjektene har kommet deres vei.

–Gjennom hyppig kontakt med aktører i Brussel og i Europakommisjonen er dette med på å holde oss oppdatert på hva som skjer på forskningsfeltet i Europa, sier Burgess.

PRIO har ingen egen, permanent representant i Brussel, men har til gjengjeld god kontakt med Forskningsrådets kontor i Brussel.

Det er viktig å være aktiv i forskningsmiljøer, og å delta på prosjektseminarer og konferanser. – Det er mye spennende som skjer omkring EUs syvende rammeprogram for forskning. Det er viktig å være der det skjer, avslutter Burgess.

Forsterket satsning
I 2003-2004 begynte PRIO å benytte seg av mulighetene som ligger i  EU-midlene innen forskning. I dag utgjør EU-midler 12 prosent av instituttets omsetning, noe som gjør EU til PRIOs tredje viktigste inntektskilde.  Å ha EU-prosjekter i porteføljen bidrar til å sette PRIO og Norge på kartet som en sentral aktør innen internasjonal forskning.

Europakommisjonen la 30. november frem sitt forslag til nytt rammeprogram for perioden 2014-2020 – Horizon 2020. Dette skal være et integrert rammeprogram for forskning og innovasjon. Sikkerhetsforskning foreslås her videreført som et element i en forsterket satsing i neste periode på store samfunnsutfordringer.

Til toppen