Store muligheter på norsk sokkel framover

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet for Stortinget. Proposisjonen inneholder i tillegg en status for petroleumsvirksomheten.

- Etter 50 år med oljeaktivitet i Norge har vi fortsatt mer enn halvparten av ressursene igjen i bakken. Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring og den suverent viktigste for sysselsetting i distrikts-Norge. Det vil den fortsette å være i overskuelig fremtid, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Verden vil trenge mer og renere energi. Energibehovet øker i takt med befolkningen og den nødvendige velstandsutviklingen særlig utenfor OECD-området. Samtidig må den globale utslippstrenden av klimagasser snus for å nå verdens togradersmål. I tillegg må de ulike land ha trygghet for sine energileveranser. Det vil kreve mye ny produksjonskapasitet globalt bare for å dekke nedgangen i produksjon fra eksisterende felt. Konvensjonell olje og gass som vi har på norsk sokkel er konkurransedyktig internasjonalt. Dette tilsier en pris på olje og gass over tid som understøtter en lønnsom utvikling av de norske ressursene.

- Oljenæringen er syklisk, og er nå inne i en periode med tilpasningbehov. Nye tiltak for effektivisering vil komme. Næringen har alltid tidligere kommet styrket ut av slike perioder. Det vil den gjøre denne gangen også. Grunnen til at jeg er trygg på dette er de grunnleggende forhold i markedene, våre store gjenværende ressurser og den kompetansen som over tiår er bygget opp hos operatører og leverandører, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Proposisjonen inneholder en oppdatering av status for felt, funn og letepolitikken, herunder de pågående konsesjonsrundene. Gjennom den pågående 23. konsesjonrunden vil vi for første gang siden 1994 få utforsket helt nye områder på norsk sokkel. Som for resten av norsk sokkel gis det i Barentshavet kun tillatelse til petroleumsvirksomhet hvis det kan skje på en forsvarlig måte.

- Ved å starte petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst når vi en milepæl i norsk petroleumsvirksomhet. Sammen med aktivitet i allerede åpnede områder, vil dette gi unike muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig i Nord-Norge. Med rammene som settes for nye utvinningstillatelser i Barentshavet ivaretas miljøverdiene ved iskanten. Rammene sikrer at det ikke blir igangsatt petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden, sier statsråd Lien.

I tillegg viser nyere havisdata at iskanten, slik den er definert i forvaltningsplanen, går nord for Barentshavet sør. Regjeringen har i dag også fremmet en stortingsmelding om en oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet – Lofoten, jf. Meld S nr 20 (2014-2015). Meldingen inkluderer en oppdatering av iskanten, basert på definisjonen fra forvaltningsplanene lagt frem i 2006 og 2011.

Mandag 27. april vil olje- og energiminister Tord Lien holde foredrag om hovedtrekkene i utviklingen av petroleumsvirksomheten på et arrangement hos Norsk Petroleumsforening. For program og påmelding, se deres hjemmesider.

Les Props 114 S (2014-2015) her.

Til toppen