Stort engasjement på idéverksted for forenkling av statlige tilskuddsordninger

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er ønskelig at frivillige organisasjonene skal slippe å bruke for mye tid på unødvendig kompliserte søknader og rapporteringer, samtidig som staten er nødt til å ha kontroll og ettersyn med midlene som tildeles.

Hvert år overfører staten flere milliarder kroner til frivillige organisasjoner. Det er en god investering som støtter opp om aktivitet på hver minste knaus i Norge. De fleste som engasjerer seg som frivillig i en organisasjon gjør det fordi de er engasjert i en sak eller i en aktivitet, ikke fordi de ønsker å skrive søknader. Hvordan kan statlige tilskuddsordninger forenkles, uten at det går på bekostning av etterretteligheten og forutsigbarheten? Over 60 representanter fra frivillig sektor, akademia og forvaltningen møttes onsdag 7. mars til idéverksted.

Statssekretær Frida Blomgren på talerstolen. Deltakere hører på.
Statssekretær Frida Blomgren innledet idéverkstedet før gruppearbeidet startet. Foto: Rein Blomquist/Kulturdepartementet

Idéverkstedet ble åpnet av statssekretær Frida Blomgren, som takket alle deltakerne for at de bidrar med sine erfaringer. Deretter innledet Elna Berge om arbeidet som gjøres i ekspertgruppa som er nedsatt av Kulturdepartementet. Ekspertgruppen skal se på forenkling av tilskuddsordninger og gi anbefalinger som skal bidra til arbeidet med ny stortingsmelding om frivillighet.

Deltagere jobber i gruppe rundt bord
Foto: Rein Blomquist/Kulturdepartementet

Følgende problemstillinger ble diskutert på møtet:

1. Kriterier for tilskudd til frivillighet i endring

Hva er gode kriterier for generelt tilskudd til frivillighet? Medlem og lokallag er viktige kriterier i dag, men frivilligheten endrer seg. Finnes det flere gode kriterier som treffer frivillig engasjement i mange former og som er objektive og enkle i bruk? 

2. Gjenbruk av informasjon 

Det er sentralt i tanken om forenkling at informasjon kan gjenbrukes. Ideelt sett skal det kunne leveres informasjon bare én gang til det offentlige – once only-prinsippet. Hva er det som helt konkret kan gjenbrukes av informasjonen som etterspørres av tilskuddsforvalterne? Og hva er forutsetningene for gjenbruk? 

3. Andre forenklingstiltak

Det er gitt mange innspill og råd om forenkling av tilskudd. Hva mener din organisasjon er det viktigste å ta tak i? Spill inn en til tre tiltak som vil gjøre det enklere for din organisasjon å søke og rapportere på tilskudd fra staten.  

Fikk du ikke anledning til å delta? Send gjerne dine innspill til frivillighetsmelding@kud.dep.no innen 1. mai 2018.

#frivillighetsmelding

Oversiktsbilde fra salen med alle deltakerne
Godt oppmøte og gode innspill fra deltakerne. Foto: Rein Blomquist/Kulturdepartementet