Stortingsmelding om regulering av pensjoner i 2021

Pensjonistene har i år fått en god inntektsutvikling, viser meldingen om regulering av pensjoner og pensjonisters inntektsforhold som i dag ble fremmet i statsråd. Stortinget kan dermed behandle meldingen før sommeren.

Regulering av pensjonene i 2021

Årets trygdeoppgjør ble gjennomført 19. og 20. mai.

– Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en god inntektsutvikling. Etter årets regulering vil en gjennomsnittlig månedlig alderspensjon på 19 000 kroner øke til 19 948 kroner fra juni måned, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Med virkning fra 1. mai 2021 øker alderspensjoner under utbetaling med 4,99 prosent, og grunnbeløpet og uføretrygd med 4,98 prosent. Til grunn for reguleringen er en forventet lønnsvekst for lønnstakere på 2,4 prosent årlig, og at lønnsveksten i 2020 ble betydelig høyere enn det man la til grunn i fjorårets trygdeoppgjør.

Særskilte regler for årets regulering

Reguleringen ble i år gjennomført etter særskilte regler som Stortinget fastsatte gjennom en rekke vedtak gjort i desember 2020 og i februar i år. Regjeringens forslag til hvordan vedtakene skulle følges opp ble 26. mars lagt fram for Stortinget, som sluttet seg til forslagene i vedtak 27. april.

Som følge av Stortingets vedtak reguleres alderspensjonene nå ikke med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent, slik det har vært gjort siden 2011, men med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. I tillegg er det i tråd med Stortingets vedtak, gitt en ekstra vekst i pensjonene for å sikre at resultatet av årets oppgjør er som om man endret reglene for regulering allerede i 2020. Dette forklarer at alderspensjonen i år reguleres høyere enn grunnbeløpet og uføretrygden. Dette følger opp Stortingets vedtak om kompensasjon for 2020.

Det er redegjort nærmere for de særskilte reglene, for resultatet av denne reguleringen og selve gjennomføringen av trygdeoppgjøret i stortingsmeldingen. Meldingen har også en redegjørelse av pensjonistenes inntektsforhold, utviklingen av antall minstepensjonister og utviklingen av lavinntekt blant alderspensjonistene.

Økt minstepensjon

Pensjonen til enslige minstepensjonister har blitt økt i flere omganger de siste årene, sist med 4 000 kroner med virkning fra 1. mai 2020. Med virkning fra 1. mai 2021 øker minstepensjonene med 4,8 prosent som følge av den årlige reguleringen. Minstepensjonen for enslige øker med ytterligere 5000 kroner årlig utover dette fra juli. Månedlig utbetaling for en enslig minstepensjonist vil da være 1 586 kroner høyere i juli enn det det var i april.

Innspill fra organisasjonene

Organisasjonene kunne i år spille inn andre spørsmål av betydning for pensjonister i trygdedrøftingene. De spørsmålene som er spilt inn, samt regjeringens tilbakemelding, er tatt inn i sin helhet i protokollene som følger som vedlegg til meldingen.