Støtte til dialogprosjekter

Kulturdepartementet tildeler 3,08 millioner kroner til 12 ulike tiltak og prosjekter som kan bidra til en bedre offentlige samtale om tros- og livssynspolitikk.

Tilskuddene går til trossamfunn eller sammenslutninger av tros- og livssynssamfunn, frivillige og ideelle organisasjoner, biblioteker og kommuner.

-Vi må legge til rette for flere stemmer på tros- og livssynsfeltet. Da må vi støtte opp om gode dialogprosjekter.  Dialog bygger ned fordommer og fremmer kunnskap og forståelse om forskjeller. Vi blir tryggere av å snakke sammen, dette er viktig for hverdagsinkluderingen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Tiltakene som har fått støtte har blitt vurdert til å fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjellene og de felles verdiene som samfunnet bygger på, som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter, samt tiltak og arrangementer som kan bidra til den offentlige samtalen om aktuelle tros- og livssynspolitiske tema, lokalt og nasjonalt.

Ved ellers likeverdige søknader har tiltak som involverer vanlige borgere i samtale og debatt om aktuelle tros- og livssynspolitiske tema, og som styrker tros- og livssynsdialogen i lokalsamfunn som retter seg spesielt mot unge, blitt prioritert.

 1. JustUnity og Det Norske Teatret ved Svein Tindberg -  400.000 kr
 2. Human-Etisk Forbund - 121.000 kr
 3. Madina Institute - 200.000 kr
 4. Nansenskolen – 96.000 kr
 5. Dialogforum Østfold  - 400.000 kr
 6. Kirkelig Dialogsenter i Stavanger - 350.000 kr
 7. Norges Fredsråd - 175.000 kr
 8. Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn - 163.000 kr
 9. Dialogpilotene - 400.000 kr
 10. Kirkelig Dialogsenter Oslo - 75.000 kr
 11. KIA (Kristent Interkulturelt arbeid) Øst -  400.000 kr
 12. Kirkelig Dialogsenter i Bergen – 300.000 kr

Kulturdepartementet lyste ut midlene 4. mars 2016. Søknadsfristen var 1. mai 2016. Departementet mottok 21 søknader.

Til toppen