Strammer inn lovverket for å motvirke kroppspress mot barn og unge

Mange barn og unge er misfornøyde med egen kropp og utseende. Nå foreslår regjeringen å stramme inn lovverket for å motvirke kroppspress.

–Å være glad i seg selv og egen kropp er bra for helsen og for selvfølelsen. Altfor mange barn og unge utsettes for skjønnhetsidealer som gjør at de vil endre friske og flotte kropper, enten ved å operere seg eller slanke seg. Slike kroppsidealer kan bidra til at barn og unge blir syke. Nå setter vi ned foten og strammer inn lovverket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Negativt kroppsbilde kan bidra til ulike spiseforstyrrelser, undervekt og fedme. Flere internasjonale studier viser til sammenhenger mellom kroppspress og dårlig selvbilde blant barn og unge. I en spørreundersøkelse fra 2014 svarte 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplevde kroppspress. Reklame, TV, blogger og venner ble særlig oppgitt som kilder til kroppspress eller påvirkning av kroppsideal.

–Vi må jobbe på en rekke områder for å motvirke kroppspress. Noe av det viktigste vi gjør er å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst og at de kan mestre egne liv. Regjeringen har derfor lagt frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Vi har også nylig endret loven slik at det er pliktig å merke retusjert reklame som endrer utseende til personer, sier Høie.

Viktige endringer i lovproposisjonen

Innfører aldersgrenser for visse typer inngrep

Helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven endres slik at det innføres en 18- årsgrense for hvem som kan tilbys kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling. Aldersgrensen på 18 år vil være gjeldende selv om pasienter under 18 år og/eller deres foreldre samtykker til behandlingen. Det vil ikke være aldersgrense på behandlinger som har medisinsk eller odontologisk begrunnelse.  

Stiller kompetansekrav

Helsepersonelloven endres slik at det innføres et kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling. Det er et vilkår at behandlingen kan påføre pasienten alvorlig sykdom, skade, komplikasjoner eller bivirkninger. Dette vil si at behandlinger som for eksempel injeksjoner med Botox, Restylane og fillere ikke lenger kan utføres av aktører uten helsefaglig kompetanse.

Les lovforslaget