Vil endre kravet for å gi statstilskudd til private høyskoler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil at hovedregelen skal være at private høyskoler må ha institusjonsakkreditering for å få statstilskudd. – Samtidig ønsker jeg at regelverket skal ta høyde for at små institusjoner med veldig høy kvalitet på utdanningen kan få tilskudd, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Private høyskoler spiller en viktig rolle gjennom å tilby utdanning innen blant annet velferdsstatens yrker, og representerer et alternativ til statlige universiteter og høyskoler. For private høyskoler som mottar statstilskudd i dag, er det kun et krav om at de har akkreditering for det enkelte studietilbud. Det vil regjeringen endre.

– Vi bør stille høye krav både til private og til statlige høyere utdanningsinstitusjoner. Institusjonsakkreditering som vilkår for å få statstilskudd ble anbefalt av ekspertgruppen som gikk igjennom tilskuddsordningen for private høyskoler. Det er også flere private høyskoler som har vært pådriver for en slik endring, sier Nybø.

Robuste fagmiljøer er viktig, men universitets- og høyskolesektoren her i landet er mangfoldig. Derfor vil regelverket også ta høyde for at små institusjoner med høy kvalitet på undervisningen skal kunne få statstilskudd.

– Det skal fortsatt være mulig å være liten så lenge institusjonen er skikkelig god, sier Nybø.

Overgangsordninger
Kunnskapsdepartementet vil på nyåret sende på høring et forslag om lovfesting av et krav om institusjonsakkreditering for å kunne søke om statstilskudd for private høyskoler.

– Vi vil legge opp til at det blir fastsatt overgangsordninger for å gi de private høyskolene tid til å tilpasse seg nytt regelverk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

En institusjonsakkreditert høyskole har faglige fullmakter til å selv etablere studietilbud på bachelornivå innenfor alle fagområder. Private høyskoler kan søke NOKUT om institusjonsakkreditering. Det er Kongen i statsråd som treffer endelig beslutning.

Unntak
I høringsforslaget vil det legges inn en åpning for at det unntaksvis kan gis støtte til nye institusjoner  som ikke oppfyller kravene til institusjonsakkreditering, men som forventes å kunne oppnå det innen fem år.

I tillegg vil det i høringen også legges frem en unntaksbestemmelse som åpner for at mindre og faglig sterke institusjoner kan oppnå institusjonsakkreditering, men uten at forventningene om faglig kvalitet blir redusert.

Med et krav om institusjonsakkreditering vil syv institusjoner som i dag får tilskudd, i utgangspunktet ikke oppfylle kriteriet. Det er Norges dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen, Steinerhøyskolen, Bergen arkitekthøgskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høgskolen for ledelse og teologi og Barratt Due musikkinstitutt.

Disse institusjonene kan enten slå seg sammen med andre for å oppfylle det nye kravet eller søke om å få institusjonsakkreditering på egen hånd, dersom de oppnår kravene som stilles i hovedbestemmelsen eller i unntaksbestemmelsen om mindre og faglig sterke institusjoner.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at en lovproposisjon kan fremmes for Stortinget i 2019.