Strengere krav til virksomheter som håndterer farlige kjemikalier

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å forebygge og begrense konsekvensene av store ulykker i virksomheter som behandler farlige kjemikalier, er det i dag vedtatt en ny forskrift.

– I virksomheter som håndterer farlige kjemikalier kan det skje ulykker med alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). – Denne forskriften er et viktig bidrag for å redusere uhell med utslipp og eventuelle branner eller eksplosjoner.

I tillegg til at forskriften gjennomfører Seveso III-direktivet i norsk rett, er det foretatt enkelte andre endringer for å klargjøre områder som har vært problematiske ved fortolkning og forvaltning av gjeldende forskrift.

Strengere krav til storulykkevirksomheter

– Vi får nå på plass strengere krav til virksomhetenes rapportering, krav til å utarbeide en strategi for å forebygge og begrense storulykker, samt krav til beredskapsplaner og informasjon til allmennheten, sier justis- og beredskapsministeren.

Listen over kjemikalier som omfattes av direktivet er også omarbeidet og utvidet. – Det innebærer at flere virksomheter vil omfattes av forskriften, sier Anundsen.

Bred medvirkning

Utkast til forskrift er utarbeidet av en arbeidsgruppe med storulykkemyndighetene; Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet. For å sikre en god brukermedvirkning under forskriftsarbeidet ble det etablert en referansegruppe bestående av representanter fra industrien, NHO og LO.

I forbindelse med forskriftsarbeidet har det vært møter med EU på embetsnivå for å sikre en enhetlig gjennomføring av direktivet i EØS-området. Spesifikke temaer har også vært drøftet på nordisk plan blant annet for å sikre mest mulig lik gjennomføring i de nordiske landene.

Storulykkeforskriften