Stridstema under FNs klimaforhandlinger

Tap og skade som følge av klimaendringer er stridstema under FNs klimaforhandlinger i Warszawa (COP19). Norge har nå lagt et løsningsforslag på bordet.

Tap og skade handler om langsiktige og kortsiktige konsekvenser av klimaendringer som for eksempel naturkatastrofer og havstigning.

U-landene mener at det gjøres for lite for å bøte på disse konsekvensene og enkelte land har tatt til orde for å skille tap og skade ut fra fra det som ellers gjøres for å tilpasse seg klimaendringer. U-landene mener dette vil skape økt oppmerksomheten rundt temaet og øke støtten til humanitær respons og forebygging.

- Norge er enige i at det det er for lite oppmerksomhet rundt konsekvensene av klimaendringer, men arbeidet med å styrke dette arbeidet må foregå innenfor eksisterende institusjoner og innenfor tilpasningsagendaen, var budskapet fra Norge da vi møtte G77-gruppen under FNs kliamforhandlinger i Warszawa . G77 en løs internasjonal sammenslutning av utviklingsland som har samarbeidet om en felles plattform for å ivareta utviklingslandenes interesser i internasjonal handel og utviklingsspørsmål.

Norge har sendt inn et tekstforslag til forhandlingene der vi tar til orde for å styrke dette arbeidet innenfor eksisterende institusjoner. Det er viktig å ikke skape parallelle strukturer. FN, Røde Kors og internasjonale humanitære organisasjoner har lang erfaring med å gå inn med hjelp i humanitære kriser og det er økt interesse internasjonalt for å styrke arbeidet med katastrofeforebygging og motstandskraft mot kriser. Naturkatastrofer hindrer utvikling. Det er dessuten avgjørende at KLIMAtilpasning ikke isoleres fra arbeidet med å nå FNs fattigdomsmål.

Forebygging begrenser skadene av både langsiktige og kortsiktige konsekvenser av naturkatastrofer. Land som har arbeidet aktivt for å styrke nasjonal og lokal kapasitet og motstandskraft står bedre rustet når katastrofen rammer.

Norges budskap er derfor å styrke koplingen mellom det arbeidet som gjøres innenfor FNs klimakonvensjon den humanitære bistanden og internasjonal fattigdomsbekjempelse.

 
Her forklarer forhandler Marianne Karlsen fra Miljøverndepartementet Norges forslag overfor G77-gruppen - der vi tar til orde for å styrke arbeidet med "tap og skade" som følge av klimaendringer (Foto: Erik Aasheim)
Til toppen