Tale ved åpningen av det akademiske året i Ålesund

Kjære nye studenter ved NTNU i Ålesund, dere starter studiene i en spennende og utfordrende tid!

 • Verden er i rask endring. Fattigdom, krig og konflikt i andre land kommer tett på også oss i Norge. Flyktningene fra Syria er konkrete eksempler på det. Det samme er terrorangrepene i Europa i sommer.
 • Europa og det europeiske samarbeidet endres også. Storbritannias valg om å melde seg ut av EU vil få konsekvenser også for oss i Norge.
 • Men det som er klart er at EØS-avtalen er, og har vært, utrolig viktig for Norge godt i over 20 år.
 • Den har sikret oss adgang til vårt viktigste marked. Den har også åpnet for tett samarbeid innen forskning og utdanning – og blant annet gitt norske studenter muligheten til å bli utvekslingsstudenter under Erasmus-programmet.
 • I den brytningstiden vi står i er min oppfordring til dere; søk muligheter og se åpninger. Vær innstilte på å møte en hverdag i rask forandring.

Betydningen av regjeringens satsing på utdanning

 • Dere har valgt å ta høyere utdanning. Det tror jeg dere aldri kommer til å angre på. En høyt utdannet befolkning er avgjørende for å sikre fremtidens arbeidsplasser og velferd, og for å fremme omstilling og verdiskaping i norsk økonomi.
 • Når det skjer store omveltninger i økonomien, blir vi nødt til å finne nye ting å leve av, og nye måter å leve på. Vår omstillingsevne blir satt på prøve.
 • Evnen til å gå løs på komplekse utfordringer i samarbeid med mennesker med annen kompetanse og bakgrunn vil bli enda viktigere i det arbeidslivet som venter dere.
 • De globale samfunnsutfordringene, slik som klima, miljø, og helse, er grenseoverskridende og må løses i et internasjonalt fellesskap. Høyere utdanning vil gi dere kunnskap og ferdigheter som er fagspesifikke. Men uavhengig om dere studerer sykepleie, statsvitenskap eller fiskerifag så vil utdanningen uansett utvikle evnen deres til å lære og tenke nytt. Det er kanskje det aller viktigste.
 • Høyere utdanning stimulerer både nysgjerrighet og kritisk tenkning. Den er i sin natur internasjonal. Ved å fordype dere – og ta aktiv del i studiene, vil dere bli innlemmet i et akademisk og sosialt felleskap, samtidig som dere blir del av et internasjonalt kunnskapsfelleskap.
 • Det er ikke bare verden som er i endring. Høgskolen i Ålesund har også endret seg for å møte fremtidens utfordringer. Fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag var i så måte en viktig milepel.
 • Norsk universitets- og høgskolesektor er inne i en reform for å samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner. Dette vil styrke kvaliteten på norsk utdanning og forskning. Norge er et lite land, og gitt utviklingen internasjonalt, er det enda viktigere enn tidligere at fagmiljøer spiller sammen.
 • NTNU i Ålesund er en institusjon som er godt rigget for å håndtere strukturreformen. Med den siste fusjonen kan høgskolen spille på større ressurser, og se utdanningstilbud og forskning i sammenheng. Det vil komme landsdelen og dere studenter til gode.
 • Men sammenslåinger koster. Og det gjelder ikke bare for universitetet. Derfor har jeg med meg en slags gave til studentsamskipnaden i dag: Én million kroner som skal gå til arbeidet med sammenslåing og organisasjonsutvikling, slik at studentsamskipnad blir best mulig rustet til å fortsette sitt viktige arbeid med å gi studentene best mulig velferd.
 • God studiekvalitet i høyere utdanning er en viktig del av satsingen på kunnskapssamfunnet. Regjeringen vil derfor legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning tidlig i 2017.
 • Men uansett hva vi måtte foreslå av tiltak og insentiver er det hver enkelt institusjon som må sørge for at kvaliteten på studieprogrammene er god.
 • Jeg tror at dere vil merke at dere har kommet til et studiested med store ambisjoner på utdanningsområdet. Innspillet som NTNU har gitt til arbeidet med stortingsmeldingen viser en institusjon som tar ansvaret for kvalitet i utdanningen på alvor.

Europa som mulighetsrom for norske studenter

 • Et av de viktigste virkemidlene for å øke kvaliteten på kunnskapsområdet generelt, og innen høyere utdanning spesielt, er internasjonalisering. Norsk deltakelse i EUs programmer, Erasmus+ og Horisont 2020, er det største og viktigste tiltaket her.
 • Vi er med i Erasmus+ nettopp fordi dette gir flotte muligheter: Elever og studenter, lærere og institusjoner får mulighet til å lære av de beste og mest spennende institusjonene i andre europeiske land. Gjennom Erasmus+ er alle norske skoler, høyskoler og universiteter med i et bredt europeisk nettverk fullt av muligheter.
 • Den kunnskapen og den internasjonale kompetansen, de nye ideene og nettverkene Erasmus+ gir oss, vil være uvurderlig for et Norge i omstilling. Næringslivet, offentlig sektor og forsknings- og utdannelsessektoren trenger folk som ikke bare har solid kunnskap, men også internasjonal kompetanse.
 • Vi håper at norske studenter i stadig større grad bruker Erasmus+ stipend for studentutveksling. I dag studerer rundt 1.700 norske studenter med Erasmus+ stipend, vårt mål er at dette tallet skal passere 3.000 innen 2020.
 • Derfor har vi bedret den økonomiske tryggheten ved utlandsstudier kraftig ved at hele skolepengestøtten kan valutajusteres hvis kronen styrker eller svekker seg mot lokal valuta.
 • Jeg vil oppfordre alle dere her i dag til å benytte dere av mulighetene som finnes i Erasmus+-programmet, og ta deler av utdanningen i utlandet!

Regjeringens satsing på studentvelferd

 • Vi i regjeringen tar studentvelferden på alvor. Vi har derfor økt basisstøtten til studentene utover prisveksten i tre år på rad.
 • I tillegg følger vi opp vedtaket i Stortinget om å innføre elleve måneders støtte fra og med 2017, og med opptrapping mot 2020. Det har vært en kampsak lenge, og jeg er glad for at resultatet kommer nå.
 • I tillegg til økt støtte til alle, har vi satset på målrettede tiltak for å øke tilgangen til utdanning for studenter som blir syke under utdanningen.
 • Studenter som blir syke, kan nå få sykepenger fra Nav uten at det fører til at dere mister retten til sykestipend i Lånekassen. I tillegg har vi satt av fem millioner kroner i ekstramidler til tiltak rettet inn mot psykisk helse blant studenter.
 • Tilgang på et sted å bo er selvfølgelig også avgjørende for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Det er studentvelferd i praksis. Vi har derfor bevilget midler til 2200 studentboliger både i fjor og i år.
 • La meg oppsummere; NTNU i Ålesund er sentralt i kunnskapssamarbeidet mellom utdanning, forskning, innovasjon og næringsliv.
 • Etter fusjonen har dere fått et mer komplett studietilbud og et større forskningsmiljø. Dette gjør NTNU til et av Norges mest spennende, innovative og største universitet.
 • Gjennom fusjonen har NTNU Ålesund blitt en del av et ledende universitetsfelleskap i Norge, og har et bredt fagtilbud innen internasjonal business, ingeniør- og realfag, maritim teknologi og operasjoner, biologiske fag og helsefag
 • Universitet bør aktivt se mulighetene i EUs ulike programmer, Horisont 2020, og under EØS-midlene.
 • I det maritime miljøet ved NTNU Ålesund har man gjennom mange tiår lykkes med å skapet er svært vellykket gjensidig samspill mellom høyere utdanning og arbeids- og næringsliv.
 • Dette bidrar til en pulserende utdanning og relevant forskning, og er med og styrker utvikling og innovasjon i industrien.
 • Et slikt samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv er helt avgjørende for at den maritime industrien på Vestlandet skal fortsette å utvikle seg og ta i bruk ny kunnskap og slik beholde sin verdensledende posisjon.
 • Kjære studenter, når studieåret nå starter vil jeg oppfordre dere til å være engasjerte og åpne, og forberede dere til en fremtidig jobbhverdag i forandring. Jeg vil oppfordre dere til å søke muligheter ute, og se hva Erasmus+-programmet har å by på.
 • Men studietiden er også en periode uten for mange andre forpliktelser. Sørg derfor også for å leve livet utenfor lesesalen. Bygg nye vennskap, vær sosial og utforsk Ålesund og denne regionens mange fantastiske kvaliteter og tilbud. Trivsel er viktig for motivasjon, og for å fullføre studiene.
 • Lykke til med studieåret her ved NTNU i Ålesund!
Til toppen