Revidert nasjonalbudsjett 2015

Styrker beredskapen og arbeidet mot radikalisering

Regjeringen foreslår en kraftig tiltakspakke mot terror, og vil øke bevilgningene med nærmere 130 millioner kroner til politiet, kriminalomsorgen og kommunene.

Midlene skal gå til å styrke beredskapen i PST og Oslo-politiet, og gi en forsterket innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme.                                               

Flere stillinger og nye lokaler til PST

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med til sammen 78,3 millioner kroner. Økningen skal gå til flere stillinger knyttet til fremmedkrigerproblematikken og nye lokaler for PST. 

– Utviklingen er påtagende og bekymringsfull. Trusselbildet er skjerpet, og det er behov for å styrke innsatsen rettet mot fremmedkrigere, radikalisering og økende polarisering mellom ekstreme miljøer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Det er stadig flere personer som har dratt fra Norge til Syria og/eller Irak for å delta i kamper som fremmedkrigere. Mørketallene antas å være betydelige. Ekstrem islamisme er en av de største truslene mot Norge. Ekstreme islamister står bak en rekke terrorangrep mot andre land det siste året, deriblant i Frankrike. 

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet på dette området gjennom å opprette til sammen 30 nye stillinger til PST sentralt og 5 stillinger i politidistriktene. Dette er en del av forebyggingsarbeidet i Regjeringens satsing på beredskapskjeden, og oppfølging av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Styrking av politiets beredskap og vakthold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Oslo-politiet med 38,8 millioner kroner i 2015 for å styrke politiets beredskap og vakthold. 

– Disse nesten 40 millioner kronene skal styrke Oslo-politiet slik at den økte beredskapen ikke skal gå ut over andre viktige politioppgaver. Oslo står med alle sine institusjoner i en helt spesiell stilling i forhold til landet for øvrig. Det økte vaktholdet har krevd ekstra mye politikraft, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Siden november har antallet faste vaktoppdrag og oppdrag ved arrangementer økt. Som følge av skjerpet trusselbilde har politiet i Oslo mannskaper utenfor Stortinget, trossamfunn og andre utsatte steder. Det krever betydelige ressurser for å opprettholde en slik beredskap over tid, særlig for Oslo politidistrikt. Regjeringen foreslår derfor å øke politiets driftsbudsjett i 2015 med 38,8 mill. kroner. 

Styrker lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene skal gå til prosjekter innen lokal forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.           

– Lokalt forebyggingsarbeid er sentralt i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Mange kommuner ønsker å følge opp, men har etterlyst midler til lokale prosjekter. Dette imøtekommer vi nå, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). 

Tilskuddsordningen skal omfatte arbeid mot alle typer ekstremisme.  Det er et særlig behov for gode exit- og mentorordninger rettet mot returnerte eller potensielle fremmedkrigere. 

Prosjektene som mottar tilskudd skal evalueres, slik at erfaringene kan deles og komme andre kommuner til gode. 

– Disse erfaringene vil bli svært nyttige for utviklingen av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan. sier Anundsen. 

Mentorordning i kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 2 millioner kroner i 2015 for å innføre en mentorordning rettet mot innsatte som antas å være i faresonen for å bli radikalisert.           

– Terrorhandlingene i Paris og København har aktualisert behovet for styrket innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme i fengsel. En mentorordning i kriminalomsorgen skal rette seg mot unge innsatte som er i faresonen for å bli radikalisert, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

De som er i målgruppen vil tilbys mentor, som vil gi regelmessig oppfølging i fengsel, og søkes opprettholdt etter løslatelse. Ordningen er et prøveprosjekt over tre år, og vil deretter bli evaluert. 

Regjeringen foreslår også å bevilge midler til et nytt årsverk ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), med ansvar for å styrke kunnskapen og opplæringen om radikalisering, voldelig ekstremisme, og hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forebygge. 

Til toppen