Styrker det psykiske helsetilbudet i barnevernsinstitusjoner

Tre av fire barn og unge i barnevernsinstitusjoner har en psykisk lidelse, viser en ny studie. Barneministeren og helseministeren lover mer og bedre psykisk helsehjelp.

Den nye studien ”Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner” dokumenterer at mange barn og unge i institusjon har alvorlige og sammensatte behov. Så mange som 76 prosent har minst én psykisk lidelse – mange av dem har flere lidelser. Samtidig viser undersøkelsen at mange av disse barna og ungdommene ikke får god nok hjelp for sine psykiske helseproblemer.

‒ Funnene i studien er alvorlige og viser behovet for godt samarbeid mellom barnevern og helse. Vi trenger et tilgjengelig og helhetlig tilbud som kombinerer omsorg og behandling på en god måte. Jeg og helseministeren har nå satt i gang flere tiltak som skal sikre at barn i barnevernet skal få både mer og bedre psykisk helsehjelp, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Vil ha status innen 1. mai

­­‒ Allerede før 1. mai skal Bufdir og Helsedirektoratet gi en status på hvordan vi kan etablere bedre struktur og rutiner som sikrer at barn i barnevernsinstitusjoner får nødvendig utredning og behandling. I tillegg skal Bufetats regioner og de regionale helseforetakene inngå et nærmere samarbeid, sier Horne. 

I tillegg har de to direktoratene blant annet fått i oppdrag å

  • undersøke hvilke erfaringer barn og unge i barnevernsinstitusjoner har med fastlegeordningen, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.
  • lage et opplæringsprogram for ansatte i barnevernsinstitusjoner om psykisk helse.
  • arrangere en felles nasjonal konferanse om psykisk helse og barnevern i oktober 2015.

Viktig dokumentasjon

Den nye studien er gjennomført av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern ved NTNU, på oppdrag fra Bufdir og Helsedirektoratet. Den omfatter over 500 barn i aldersgruppen 12-20 år.

Formålet med studien har vært å få kunnskap om barn og ungdom på barneverninstitusjon, med fokus på psykisk helse og psykososial tilpasning. Et annet viktig mål har vært å identifisere forhold ved institusjonen som kan ha betydning for barna og ungdommenes helse, tilpasning og utvikling, samt å få kunnskap om barna og ungdommenes behov for, og bruk av, helsetjenester for psykiske helseplager.

Les studien ”Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner”.

Til toppen